عکس
دکتر مهران شاهی تعداد بازدید: 1363
آخرین بروز رسانی : 1396/11/23
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
ایمیل : mehran.shahi@hums.ac.ir
تلفن : 076-33338583


مقالات چاپ شده فارسی:

1- م، سلیمانی، ع، جوادیان، م، یعقوبی، م. شاهی، بررسی فون حشره شناسی پشه های پسیکودیده منطقه کهورستان بندرعباس در سال 1376، مجله علوم پزشکی هرمزگان، سال دوم، شماره اول سال 1377

2- م. سلیمانی احمدی، م، شاهی، ه. یوسفی، بررسی وضعیت مالاریا در استان هرمزگان طی سال های 78-1374، مجله علوم پزشکی هرمزگان، سال پنجم، شماره دوم، سال 1380

3- م. شاهی، ح. وطن دوست، م.ر. عبایی، ا.ع.حنفی بجد، حساسیت آنوفل گونه فلوویاتیلیس نسبت به حشره کش های مختلف در شهرستان بندرعباس، 1382.  مجله علوم پزشکی هرمزگان، سال دهم، شماره 4، سال 1385

4-  م. شاهی، ک. عزیزی، ن. انصاریان،  بررسی فون عقرب ها در مناطق دارای موارد بالای عقرب زدگی در استان هرمزگان، سال 86-1385 . مجله پزشکی هرمزگان، سال 12، شماره1، سال 1387

5- ک. عزیزی، ا. سلطانی، ع. پودات، م. شاهی،  بررسی حساسیت کژدم های خطرناک استان هرمزگان نسبت به سموم پیشنهادیWHO. مجله پزشکی هرمزگان، سال چهاردهم، شماره 1، سال 1389

6- م. شاهی، ا. ع. حنفی بجد، ح. وطن دوست، وضعیت حساسیت آنوفل استفنسی ناقل اصلی مالاریا نسبت به حشره کش دلتامترین و لاور کش باسیلوس تورینزینسیس در مناطق مالاریا خیز استان هرمزگان، جنوب ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره بیستم، شماره 1، ص 65-87، سال 1391

7- تعیین فون آنوفل های شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی در سال 1390 ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال 20 شماره 2، سال 1392

8-م. شاهی و همکاران، مروری بر پراکنش عقرب Hemiscorpius(Scorpionidae: Hemiscorpiidae), Peters, 1861 در ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 120،1393، 124-107.

 

Persian articles:

 

- M. Shahi, K. Azizi, N. Ansarian. Study on scorpions fauna in high risk area of Hormozgan province, 2006-2007.Hormozgan Medical Journal. 2009; 12:207-14. [Persian].

 

- M. Shahi, S. H. Mousavi, Sh. Navidpour, J. Rafinejad. A Review Study on Distribution and Medical Importance of Hemiscorpius Peters, 1861 in Iran.                       J Mazandaran Univ. Med. Sci., 2015; 24(120): 107-124 . [Persian].

 

 

K. Azizi, A. Soltani, A. Poudat, M. Shahi. Susceptibility of dangerous scorpions of Hormozgan province to WHO recommended insecticides. Hormozgan Medical Journal.2010; 14 (1): 5-12.[Persian].

 

 

 

ج مقالات چاپ شده انگلیسی:

 

 1. H. Vatandoost, M. Shahi, MR Abai, AA. Hanafi-Bojd, MA Oshaghi, G. Zamani, Larval habitats of main malaria vectors in Hormozgan province and their susceptibility to different larvicides, Southeast Asian J Trop Med Public Health, 2004, Vol 35 (Suppl 2): 1-4.

 

 1. H.Vatandoost, MA. Oshaghi, MR. Abai, M. Shahi , MR. Yaghoobi , M. Baghaii, AA. Honafi-Bojd, G. Zamain, H. Townson . Bionomics of Anopheles stephensi Liston in the malarious area of Hormozgan province, southern Iran, 2002. Acta Tropica 2006; 97: 196-203.

 

 1. H. Vatandoost, M. Shahi, AA. Hanafi-Bojd, MR. Abai, MA. Oshaghi, F Rafii. Ecology of Anopheles dthali Patton in Bandar Abbas District, Hormozgan Province, Southern Iran, Iranian J Arthropod-Borne Dis, 2007, 1(1): 21-27

 

 1. A.A.Hanafi-Bojd, M. Shahi, M. Baghaii, M. Shayeghi, N. Razmand, A. Pakari, . A Studty on Rodent Ectoparasites in Bandar Abbas: The Main Economic Southern Seaport of Iran Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 2007;4(3):173-176.

 

 1. M. Shahi, A.A. Hanafi-Bojd, H. Vatandoost, Evaluation of  Five Local Formulated Insecticides against German Cockroach (Blattella germanica L.) in Southern Iran, Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases, 2008; 2(1): 21-27

 

 1. M. Shahi, A.A.Hanafi-Bojd, Larvicidal efficacy of latex and extract of Calotropis procera (Gentianales: Asclepiadaceae) against Culex quinquefasciatus and Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae), J Vector Borne Dis, 2010;47:185-188.

 

 1. M. Shahi, A. hosseini, Kh. Shemshad, J. rafinejad. The occurance of  Red-Back Spider Latrodectus hasselti (Araneae: Theridiidae) in Bandar Abbas, southern Port of Iran. Iran J Arthropod-Borne Dis, 2011;5(1): 63-68.

 

 1. K. Azizi, M. Kalantari, Q. Asgari, H. Turki, M. Shahi, S. Fekri. Report on Leishmania Infection of Gerbillus nanus (Rodentia: Muridae) as the Reservoir Host of Leishmania Major in Hormozgan Province. Zahedan J Res Med Sci 2012 Oct; 14(8): 6-10.
 2. A.A. Hanafi-Bojd, H. Vatandoost, M.A. Oshaghi, A.A. haghdoost, M. Shahi, M.M. Sedaghat, F. Abedi, M. yarian. A. Pakari. Entomological and epidemiological attributes for malaria transmission and implementation of vector control in southern Iran. Acta Tropica, 2012:121:85-92.
 3. A.A. Hanafi-Bojd, H. Vatandoost, M.A. Oshaghi, Z. Charrahy, A.A. Haghdoost, G. Zamani, F. Abedi, M.M. Sedaghat, M. Soltani, M. Shahi, A. Raeisi, Spatial analysis and mapping of malaria risk in an endemic area, south of Iran: A GIS based decision making for planning of control. Acta Tropica, 2012;122:132– 137.
 4. M. Soleimani-Ahmadi, H. Vatandoost, M. Shaeghi, A. Raeisi, F. Abedi, M.R. Eshraghian, A. Madani, R. Safari, M. Shahi, A.Mojahedi, F. Poorahmad-Garbandi. Vector ecology and susceptibility in a malariaendemic focus in southern Islamic Republic of Iran. EMHJ .2012;18(10):1034-1041.

 

 1. S. Fekri, H. Vatandoost, A. Daryanavard, M. Shahi, R. Safari, A. Raeisi, A. Sheikh Omar, M. Sharif, A. Azizi, A. Ahmad Ali, A. Nasser, I. Hasaballah, *A. A. Hanafi-Bojd . Malaria Situation in an Endemic Area, Southeastern Iran. Iran J Arthropod-Borne Dis, 2013.
 2. A. Zamani, O. Mirshamsi, A. Savoji, M. Shahi. Contribution to the distribution of spiders with significant medical importance (Areneae: Loxosceles and latrodectus  in Iran with a new record the country . Iranian Journal of Animal Biosystematic (IJAB). 2014, Vol 10, No. 1:57-66.
 3. M. Shahi, A. Shahi, Z. Khademi, A.R. Zamani, A.R. Nakhaii, J. Rafinejad. Loxoscelism: a case report from Bandar Abbas in south of Iran. Hormozhgan Medical Journal, Vol. 18, No. 5, 2014, 467-473.
 4. M. Shahi, J. Rafinejad, L. Az-Khosravi, S.H. Moosavy. First report of death due to Hemiscorpius acanthocercus envenomation in Iran: Case report, Electronic Physician, 2015, Vol. 7, Issue:5,   Pages: 1234-1238.

مقالات فارسی:

 1. M. SHAHI, E. KAMRANI, M. SALEHI, R. HABIBI, A. A. HANAFI-BOJD.  Native Larvivorous Fish in an Endemic Malarious Area of Southern Iran, a Biological Alternative Factor for Chemical Larvicides in Malaria Control Program.  Iran J Public Health, Vol. 44, No.11, Nov 2015, pp.1544-1549.

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:

الف کنگره های داخلی و خارجی :

 

 1. م. سلیمانی، م. شاهی، م. بقایی، شناسایی گونه های موش و مشکلات بهداشتی آنها در شهر بندرعباس در سال 1376، سومین همایش کشوری بهداشت محیط، کرمان، آذر 1379
 2. ح. موسی کاظمی، ح. وطن دوست، ع. جوادیان، ع. منوچهری، م. معتبر، م. یعقوبی، م. شاهی، فون و اکولوژی ناقلین مالاریا در استان هرمزگان، سومین کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی ایران، ساری، اسفند 1379
 3. ا. حنفی بجد، م. شاهی، بررسی فون، پراکندگی و اکتوپارازیت های جوندگان شهر بندرعباس، دوازدهمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، تهران، دی 1382
 4. م. سلیمانی، م. شاهی، بررسی وضعیت مالاریا در استان هرمزگان در طی سال های 78-1374، دومین کنگره سالانه اپیدمیولوژی ایران، زاهدان، بهمن 1373
 5. ع. پودات، ح. لدنی، م. سلیمانی، م. شاهی، ح. نصیریان، تعیین فون و بررسی فعالیت فصلی آنوفل های ناقل مهم دهستان سیاهو از توابع شهرستان بندرعباس در سال 1383، دومین همایش سراسری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ایران، تهران، اردیبهشت 1385
 6. م. شاهی، ج. رفیع نژاد، ا. حسینی، گزارش شناسایی عنکبوت پشت قرمز Latrodectus hasselti  برای اولین بار از ایران، دومین همایش سراسری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ایران، تهران، اردیبهشت 1385
 7. س. فکري، پ. داوودیان ، م. محبی نودژ، ع. دریانورد، م. شاهی، ر. صفري، ح. دادوند، ع. ذاکري، ا.ع. حنفی بجد،  گزارش طغیان لیشمانیوز جلدی در شهرستان جاسک طی سال های 91-1385 ، بیست و یکمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 30 دی لغایت 4 بهمن ماه 1391
 8. م. شاهی و همکاران. عنکبوت گزیدگی (Loxoscelism) از شهر بندرعباس: گزارش یک مورد، همایش ملی تروما و حوادث، 4 الی 5 بهمن ماه 1391 ، معاونت تحقیقات و فنآوری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  

 

 

 

 1. H. vatandoost, M. Shahi, et al, Larval habitats of main malaria vectors and their susceptibility to different insecticides in the malarious area, Hormozgan province. Iran. 4th seminar on food water-borne parasitic zoonosis, 2-4 Dec. 2003, Siam city Bangkok, Thailand.
 2. M. Shahi, AA. Hanafi-Bojd, M. Solimani, G. Zamani, G. Mohseni, Study on rodents and their parasitic infection in Bandar Abbas city, southern Iran. 14th European Congress of clinical  microbiology and infectious diseases, 1-4 May, 2004, Prague, Czech republic.
 3. H. Vatandoost, MA. Oshagi, MR. Abaie, M. Shahi, et al, Bionomic of Anopheles stephensi Liston in a malarious area, Hormozgan province, southern Iran, 2002, XXII Iternational Congress of Entomology, 15 Aug 2004, Queensland, Australia.
 4. AA. Hanafi-Bojd, M. Shahi, et al, Rodents and their control in the southern port of Iran. 5th iIternational conference on urban pests, 2005, Singapore.
 5. H. Vatandoost, M. Shahi, et al, Ecology of Anopheles fluviatilis James in a malarious area, Bandar abbas, Hormozgan province, outhern Iran. International Conference on malaria, Nov 4-6, 2005, new Delhi, India.
 6. M. Shahi, AA. Hanafi-bojd, Susceptibility status of German cockroach(Blattela germanica) to common use insecticides in Bandar Abbas city, southern Iran. 8th European congress of Entomology. Sep 17-22, 2006. Izmir, Turkey.
 7. AA. Hanafi-bojd, H. vatandoost, M. Shahi, Malaria Vectors in Souther Iran and Their Suseptibility Status to Insecticides. 8th European Congress of Entomology. Sep. 17-22, 2006, Izmir, Turkey.
 8. H. vatandoost, M. Shahi, et al, Bionomic of malaria vector, Anopheles d’thali (Diptera: Culicidae) in malarious area, Bandar Abbas, Hormozgan province, southern Iran. 6 th International Congress of Dipterology. Sep 23-28, 2006, Fukuda, Japan.
 9. K. Azizi, Y. Rassi, MH. Motazedian, M. Shahi, E. Javadian, Two PCR-based methods for detection of leishmania kDNA in naturally infected sandflies(Diptera: Psychodidae). International Congress of  Insect Biotechnology and Industry, 19-24,2007, Daegu, Republic of Korea.
 10. A.A. hanafi-Bojd, h. Vatandoost, M.A. oshagi, A.A. Haghdoost, M.M. Sedaghssat, M. Shahi, M. yarian, A. Pakari, Malaria Epidemiology and Anopheline Vectors in Bashagard County, southeast of Iran. Global Conference on Entomology, March 5-9,2011, Chiang Mai, Thailand
 11.  M. Shahi, A. hosseini, J. Rafinejad, F. Firoozfar. Red-Back Spider Latrodectus hasselti (Araneae: Theridiidae) A New Species to Iran. Global Conference on Entomology, March 5-9,2011, Chiang Mai, Thailand
 12. M. Shahi, et al. Larvicidal efficacy of latex and extract of Calotropis procera (Gentianales: Asclepiadaceae) against Culex quinquefasciatus and

Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae) . International Congress on Malaria Elimination, Januray 25-27, 2012, Kish Island, Iran.


طرح های تحقیقاتی انجام شده(به عنوان مجری) :

 1. بررسي سطح حساسيت (لارو و بالغ) و تحريك پذيري An. stephensi (سوش صحرا و آزمايشگاه)،                  An. fluviatilis, An. d'thali  نسبت به حشره كشهاي مختلف در منطقه نمونه كوهستاني شهرستان بندرعباس، استان هرمزگان سال 82-1381 
 2. بررسی وضعيت سطح حساسيت سوسری آلمانی Blattela germanica  نسبت  به حشره کشهای رايج در کنترل سوسری ها در بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در شهر بندرعباس سال 84-1383
 3. بررسی فون عقربها در مناطق دارای موارد بالای عقرب زدگی در استان هرمزگان سال 85-1384
 4. بررسی تاثير عصاره گياه نيم، استبرق و تنباکو بر روی کنترل سوسری ها سسال 86-1385
 5. تاثیر شیرابه و عصاره گیاه Calotropis procera بر لارو پشه های Culex quinquefasciatus, Anopheles stephensi سال 87-1386
 6. بررسي وضعيت حساسيت Anopheles stephensi  ناقل اصلی مالاريا در مناطق مالارياخيز استان هرمزگان، نسبت به دوز کاربردی حشره کش دلتامترين 5% و گرانول  Bacillus thuringiensis سال 89-1388
 7. بررسی فون و وضعیت پراکندگی ماهیهای بومی لارو پشه خوار در مناطق مالاریاخیز شهرستان رودان، سال 1390
 8. بررسی آلودگی به باکتری های پاتوژن در مورچه های موجود در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال 1391 (در حال انجام)
 9. بررسی فون عقرب های شهرستان رودان 1391
 10. بررسي غناي گونه اي عقرب همی اسکورپیوس (Hemiscorpius) و علائم بالینی ناشی  از گزش آن در بیماران مناطق پر خطر بندرعباس و خمیر در سال 1393

کتاب های چاپ شده:

- بندپایان سمی و زهرآگین استان هرمزگان (فون، اکولوژی، مرفولوژی و اهمیت پزشکی)  تالیف: مهران شاهی، فرحناز کمالی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان 1390

 


دروس تدریس شده:

1- تدریس دروس تئوری و عملی دانشگاه در رشته های کارشناسی حشره شناسی پزشکی و کاردانی بهداشت محیط و حرفه ای شامل دروس، حشره شناسی پزشکی، کاربرد سموم و مبارزه با ناقلین،آفت کشها و کاربرد آنها، طبقه بندی حشرات، مالاریالوژی، مبارزه با بندپایان، سمینار، کارآموزی در عرصه از سال 1382 تاکنون

2- استاد مشاور و راهنمای دانشجویان کارشناسی حشره شناسی پزشکی از سال 1384 تاکنون

3- مشارکت در هدایت، برنامه ریزی، آموزش، اجرا و نظارت بر کارآموزی دانشجویان حشره شناسی پزشکی از سال 1382 تاکنون


علایق پژوهشی:

انجام مطالعات صحرایی و اکولوژیک در زمینه

-عقرب شناسی

-حشره شناسی

- بیماریهای منتقله توسط ناقلین

- گیاهان دارویی

- حشره کش های طبیعی

-انجام مطالعات سیستماتیک عقرب شناسی


افتخارات:

- استاد نمونه

 و ...

 

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.