عکس
دکتر حسین منتظرقائم تعداد بازدید: 6721
آخرین بروز رسانی : 1398/03/22
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : فوق تخصص جراحي قلب و فلوشیپ پیوند قلب و ریه از انگلستان
گروه آموزشی : جراحی تخصصی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت آموزشی
سـمت اجرایی : معاون آموزشی
ایمیل : hghaem@hums.ac.ir
تلفن : 0763-3337610-11
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

 

  1. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان   96/10/26 تاکنون
  2. ریاست دانشکده پزشکی بندرعباس 91/04/26 تا 96/10/26
  3. سرپرست تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی بندعباس 91/10/25 تاکنون
  4. مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 91/04/07 تا کنون
  5. سرپرست بیمارستان ابن سینا بندرعباس 90/01/29 تا 91/04/04
  6. ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس 88/10/15 تا 91/04/04
  7. سرپرست اورژانس و درمانگاه پلی کلینیک بیمارستان شهید دکتر بهشتی میناب 75/11/15 تا 79/12/15
  8. سرپرست اتاق عمل بیمارستان شهید دکتر بهشتی میناب75/08/25 تا 25/04

- In Persian

1- بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از عمل جراحی قلب باز در شهرستان بندرعباس در سال 1899-92

 مجله پزشکی هرمزگان ، سال پانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1820.

2- مقایسه ی نتایج استفاده از شانت داخل عروق کرونر در عمل بای پس در عمل بای پس عروق کرونر بدون

پمپ نسبت به عدم استفاده از آن. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان –دوره 11، شماره 18،

تابستان 1891، صفحات 81تا89.

3-  گزارش یک مورد ترمبوآمبولیسم همزمان عروق کرونر و مغزی منشاء قلب. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

تبریز- دوره 91، شماره8، پاییز1891، صفحات 319-181

In English-

1. On-Pump Beating Coronary Artery Bypass in High Risk Coronary Patients.

Iran J Med Sci January 2015; Vol 40 No 1

2. Epicardial and Pericardial Fat Volome Correlate with the Severity of Coronary

Artery Stenosis. J Cardiovasc Thorac Res,2014,6(4),235-239

3. A Study on the Mortality and Complication Rates Following

Percutaneously Adjustable Pulmonary Artery Banding. J Cardiovasc

Thorac Res,2014,6(4),253-255

4. Body Mass Index or Serum Albumin Levels: Which is Further Prognostic

Following Cardiac Surgery? J Cardiovasc Thorac Res 2014; 6(2):123-126.

5. Comparing tow training methods, traditional CPR skill and distance

training at the Red-credscent organization in Hormozgan province. Life

Science Journal 2013.

6. Investigation of the epidemiology of hypertension and BMI in the adult

population in the province of Hormozgan, during 2011. Life Science

Journal 2013;9(10): 161-166.

7. Radiofrequency Ablation for Treatment of Atrial Fibrilation.

a. Bioimpacts 2011;1(3),171-177.

8. Seroprevalence of Cytomegalovirus in Patients whit and without Cronary

Artery Diseases at Madani Heart Center, Iran. Acta Medica Iranica 2010;

48(6): 403-406.4

9. Anti B2 – Glycoporotein I Antibodies in Woman With Recurrent

Spontaneous Abortion. American Journal of Biochemistry and

Biotechnology 2010; 6(4): 264-267.

10.A 28 Years Old Woman with Severe Headache and Few Episodes of

Vomiting: A Case Report. American Journal of Infectious Diseases2010;

6(4): 107-109.

11.Tabriz Experience in the Management of Extermity Vascular Trauma.

a. J Cariovasc Thorac Res 2009;1(4): 1-5.

12.Valved patch for ventricular septal defect with pulmonary arterial

hypertension. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2006; 14(6), 501-504.
Open Heart Surgery (Guidelines for patients’ preoperative preparations and post operative life)2014; HUMS Press , IRANشانت داخل عروق کرونر


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 67