عکس
محمد حق پرست تعداد بازدید: 558
آخرین بروز رسانی : 1394/10/07
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس راديولوژي
گروه آموزشی : رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : مدیر مرکز پرتو درمانی امید و مسول فیزیک بهداشت است
ایمیل : ahmad_t_2003n@yahoo.com
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

مدیر تصویربرداری  بیمارستان شهید محمدی - مدیر داخلی مرکز پرتودرمانی-مسول فیزیک بهداشت استان-مدیر گروه رادیولوژی


1. Gonad, bone marrow and effective dose to the population of more than 90 towns and cities of Iran, arising from environmental gamma radiation. Iran .j.radiat.res. 2009; 7(1):41-47

2. Assessment of effect breast size on dose distribution for 3D an conventional methods with TLD dosimetry in breast phantom.

3. Evaluation of breast size heart and lung dose in breast cancer treatment with tangential field in three-dimensional and conventional methods. presented in ninth international congress of breast cancer.

4. Radiographic Images Repeats in Bandar Abbas Teaching Hospitals, Iran

5. Quality control of Radiology Devices in Health Centers Affiliated with Hormozgan University Medical Sciences.


 1. An investigation of outdoor environmental gamma radiation level in Sistan Baluchestan and Hormozgan counties

2. Investigation to the misuse of radiologic films at education center of medical university in BandarAbbas .

3. Evaluation of natural radiation in the Hormozgan hot spring.

4. Quality Control of Radiography Equipment’s in Hormozgan Province of IRAN.

5. Evaluation of ICRP Standards in Diagnostic Radiology departments of hospitals in Hormozgan University of Medical Sciences in 2013 .radiation physic for radiology technologist students

diagnostic radiologic physic for radiology technologist students

radiation protection for radiology technologist students

radio biology for radiology technologist students

radiographictechnique 1.2.3 for radiology technologist students

radiology –sonology-electrology for midwifery students

medical physic for medicine dental students

medical physic for medicine students

CT physic for radiology technologist students

dosimetry for radiology technologist students

MRI physic for radiology technologist students

ultrasound physic for radiology technologist students

QA& QC for radiology technologist studentsnew فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.