عکس
محسن آزاد تعداد بازدید: 469
آخرین بروز رسانی : 1394/09/17
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : فوق ليسانس آمارزيستي وبهداشتي
گروه آموزشی : عمومی دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
ایمیل : mohsen.azad@hums.ac.ir
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)


2015- Pourahmad S, Azad M, Paydar SH. Diagnosis of Malignancy in Thyroid Tumors by Multi-Layer Perceptron Neural Networks With Different Batch Learning Algorithms. Global Journal of Health Science 2015; 7(6); 46-54.

 

2015- Fallahi S, Norouzi S, Aslavi N, Najafian A, Azad M. Investigating the Reasons of Preterm Labor among Visitors of Shariati Hospital in Bandar Abbas during 2012 and 2013. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 2015: 6(3); 1844-50.

 

2014- Azad M, Ganjalikhani hakemi B.  Modeling Diagnosis The Malignant Thyroid Tumor's With Artificial Neural Networks Method. Journal of Current Research In Science 2014; 2(6); 933-37.

 

2012- Pourahmad S, Azad M, Paydar SH, Abbasi H. Prediction of Malignancy In Suspected Thyroid Tumor Patients By Three Different Methods of Classification In Data Mining. Computer Science & Information Technology 2012; 2(5); 1-8.


1394- شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره  آموزشی، 19لغایت 21 اردیبهشت ماه 1394، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران.

1394- دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، 28 و 29 مرداد 1394، دانشگاه یزد، ایران.

1392- اولین کنگره بین المللی اورژانس های قلب، 30 بهمن- 2 اسفند، 1392، مرکز تحقیقات  قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، ایران.

1387- نهمین کنفرانس آمار، 30 مرداد- 1 شهریور، 1387، گروه آمار دانشگاه اصفهان، ایران.

2012-First International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA), December 28-29, 2012, Dubai, UAE.
بهمن 1392- هم اکنون:  آمار حیاتی استنباطی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

بهمن 1392- هم اکنون:  آمار حیاتی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

بهمن 1392- هم اکنون:  آمار زیستی و روش تحقیق برای دانشجویان رشته هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

بهمن 1392- هم اکنون:  آمار حیاتی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392-هم اکنون:  آمار حیاتی و روش تحقیق برای دانشجویان رشته تکنسین اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392- هم اکنون:  آمار حیاتی مقدماتی و روش تحقیق برای دانشجویان رشته پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392- هم اکنون: آمار حیاتی برای دانشجویان رشته مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392- هم اکنون: آمار حیاتی توصیفی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392- هم اکنون: آمار حیاتی استنباطی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392- هم اکنون:  آمار حیاتی و روش تحقیق برای دانشجویان رشته مامائی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

مهر 1392- هم اکنون:  آمار حیاتی برای دانشجویان رشته رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

 

آذر 1393- کارگاه " آشنایی با نرم افزار SPSS (مقدماتی)" در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان، ایران.

آذر 1392- کارگاه " آشنایی با نرم افزار SPSS در آمار توصیفی" برای کارمندان بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، ایران.


- کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در علوم پزشکی

- تحلیل بقا در علوم پزشکی

- کیفیت زندگی


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.