عکس
شکرالله محسنی تعداد بازدید: 1032
آخرین بروز رسانی : 1394/09/02
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : مربی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد- اپیدمیولوژی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

  • كارشناس مسئول واحد پيشگيری و مبارزه با بيماريهای شهرستان رودان
  • معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان
     

1. Hedayat Abbastabar1, Parvin Hamidifard, Abazar Roustazadeh, Seyyed Hamid Mousavi,Shokrallah Mohseni, Mojtaba Sepandi, Mohsen Barouni, Ali Alizadeh. Relationships between Breast Cancer and Common NonCommunicable Disease Risk Factors: an Ecological Study. Asian Pac J Cancer Prev, 14 (9), 5123-5125.


2. Amin Ghanbarnezhad , Abazar Roustazadeh , Ali Alizadeh , Hedayat Abbastabar , Mirzaali Nazarnezhad , Shokrallah Mohseni . Spatial Distribution of TB and HIV Co-infection in South of Iran. Ayer Journal. Vol. 4, 2014- Page 177-183.
 

 

  1. حسين مباركي، محمد هاديان، مرتضي سالمي، علي عليزاده، شکراله محسني. بررسي هزينه های تمام شده خدمات بهداشتي درماني با استفاده از بودجه ريزی عملياتي در مركز بهداشت شهرستان رودان – استان هرمزگان. مجله پزشکي هرمزگان سال شانزدهم شماره اول فروردين و ارديبهشت 91 صفحات 41-34
  2.  شهناز ريماز، شکرالله محسني، عفت السادات مرقاتي خويي، مريم دستورپور، فاطمه اكبری مطالعه مورد- شاهدی عوامل موثر بر عود سوء مصرف مواد درمعتادان مراجعه كننده به دو مركز ترک اعتياد تهران شهر تهران. مجله دانشکده بهداشت و انستيتوی تحقيقات بهداشتي دوره دهم شماره سوم1391، صفحات 53-64
  3. شهناز ريماز، مريم دستورپور،عفت السادات مرقاتي خويي، شکرالله محسني(نویسنده مسئول)، بررسي متغيرهای دموگرافيک مرتبط با عود سوء مصرف مواد در زنان و مردان مراجعه كننده به مراكز منتخب درمان اعتياد شهر تهران در سال1388 ، مجله علوم پزشکي رازی دوره بيستم شماره107، ارديبهشت92 صفحات72-63


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 course_plan -ghairvagir
2 course_plan -vagir