عکس
دکتر لاله حسنی تعداد بازدید: 1575
آخرین بروز رسانی : 1397/09/05
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی آموزش بهداشت
گروه آموزشی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
ایمیل : lhasani@hums.ac.ir
تلفن : 07633338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)


1-Attitudes of Healthcare Providers towards Patients with HIV/AIDS in Bandar Abbas.
Authors: Teamur Aghamolaei, Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani, Shahram Zare
Arch Iranian Med 2009; 12(3):298-301.
2-Prediction of breast self- examination in a sample of Iranian women: an application of the Health Belief Model
Authors: Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani, Teamur Aghamolaei, Shahram Zare, David Gregory
BMC Womens Health 2009 Dec
3-Analysis of Hospitalized Burned Patients in Bandar Abbass, Iran
Authors: Hasani L, Aghamolaei T, Boushehri E, Sabili A.
J Res Health Sci, Vol.9, No. 1, 2009,PP.50-53.
4-Knowledge of Iranian nurses about HIV/AIDS: A cross sectional study from Bandar Abbas.
Authors: Laleh Hassani, Teamur Aghamolaei, Sedighe Sadat Tavafian, Abdolnabi Sabili.
Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 2010; 5(3):161-165.
5-Nurses Perception of Nurse-physician Communication: A Questionnaire-based Study in Iran.
Authors: Teamur Aghamolaei, Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani, Babak Moeini
International Journal of Hospital Research 2012, 1(2):77-84.
6-Cognitive factors related to regular physical activity in college students
Authors: Teamur Aghamolaei, Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani
Nurs Pract Today.2014; 1(1):40-45.
7-Development of an Instrument based on the Protection Motivation Theory to Measure Factors Influencing Womens International to First Pap Test Practice.
Authors: Laleh hassani, Tahereh Dehdari, Ebrahim Hajizadeh, Davoud SHojaeizadeh, Mehrandokht Abedini, Saharnaz Nedjat.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014.15.3.1227.
8-Effects of an Educational Intervention Based on the Protection Motivation Theory and Implementation Intentions on First and Second Pap Test Practice in Iran
Authors: Tahereh Dehdari, Laleh Hssani, Ebrahim Hajizadeh, Davoud SHojaeizadeh, Sahar naz Nedjat, Mehrandokht Abedini.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014.15.17.1227.
9-Predictors of Iranian Womens intention to first papanicolaou test practice: An application of protection motivation theory
Authors: Tahereh Dehdari, Laleh Hssani, Davoud SHojaeizadeh, Ebrahim HajizadehT Sahar naz Nedjat, Mehrandokht Abedini. Indian Journal of Cancer 2014 [under press].
 
 
1- Exercise Self-efficacy, Exercise Perceived Benefits and Barriers among Students in Hormozgan University of Medical Sciences. Aghamolaei T, Tavafian SS , Hassani L. Iranian Journal of Epidemiology. Volume 4, Number 3 and 4 (20 2009). .[in Persian].
2- Communication Barriers among Nurses and elderly patients. T.Aghamolaei. L.Hassani.[in Persian].
3- Constructs of the Health Belief Model as Predicting Factors in Breast Self-Examination. Hasani L . Aghamolaei. T. Tavafian SS. Zare Sh. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. .[in Persian].
4- The Effect of Education on Knowledge and Preferred Method of Delivery in Nullparous Women.Safari Moradabadi A, Hassani L, GHanbarnejad A, Rajaei M, Dadipoor S. Journal of Health and care. Vol 1,2. Spring and summer 2014.pp 74-83. .[in Persian].

 


- شرکت در همایش سراسری ارتقاء سلامت: نقش پرستار و ماما، دانشکده پرستاری و مامایی همدان 6-7 آبان 1385 و ارائه پوستر با عنوان " بررسی سطح آگاهی دانش آموزان دختر دبیرستانهای قائمشهر در مورد بهداشت دوران قاعدگی در سالهای 1381-1382
 
شرکت در پنجمین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی(ارتباطات انسانی) 18اسفندماه 1386 و ارائه پوستر با عنوان" کیفیت ارتباط بین پرستاران و پزشکان در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس".
 
 شرکت در پنجمین کنگره سراسری مراقبت های پرستاری و مامایی(ارتباطات انسانی) 18 اسفندماه 1386 و ارائه پوستر با عنوان " موانع ارتباطی بین پرستاران و بیماران سالمند".
 
 شرکت در سومین همایش کشوری پرستاری ایدز و جامعه و ارائه پوستر با عنوان" طراحی، تعیین اعتبار و پایایی ابزار سنجش نگرش ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی نسبت به مبتلایان به ایدز.
 
 شرکت در سومین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. همدان 9-7 آبان ماه 1387 و ارائه پوستر با عنوان " بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی و مقایسه آن با کیفیت زندگی ساکنین شهر بندرعباس در سال 1387
 
Presented a poster with the title " PHYSICAL ACTIVITY AMONG MEDICAL SCIENCES STUDENTS: A SYUDY FROM BANDAR ABBAS, IRAN in 10th International Congress of Behavioral Medicine August 27-30,2008. Tokyo, Japan.
 

  • خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده نسبت به فعالیت فیزیکی منظم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تیمور آقاملایی، صدیقه سادات طوافیان، لاله حسنی
  • دیدگاه پرستاران از موانع ارتباطی بین آنها و بیماران سالمند تیمور آقاملایی، لاله حسنی. مجله پزشکی هرمزگان سال چهاردهم، شماره چهارم، زمستان1389 ، صفحات 312-318
  • میزان پیش بینی کنندگی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار خودآزمایی پستان لاله حسنی، تیمور آقاملایی، صدیقه سادات طوافیان، شهرام زارع
  • تأثیر برنامه آموزشی بر میزان آگاهی و ترجیح نوع زایمان در زنان نخست زا علی صفری مرادآبادی، لاله حسنی، امین قنبرنژاد، عبدالحسین مدنی، مینو رجایی، سکینه دادی پور

Attitudes of Healthcare Providers towards Patients with HIV/AIDS in Bandar Abbas.Authors: Teamur Aghamolaei, Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani, Shahram Zare Arch Iranian Med 2009; 12(3):298-301.

2-Prediction of breast self- examination in a sample of Iranian women: an application of the Health Belief Model
Authors: Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani, Teamur Aghamolaei, Shahram Zare, David Gregory BMC Womens Health 2009 Dec
 
3-Analysis of Hospitalized Burned Patients in Bandar Abbass, Iran Authors: Hasani L, Aghamolaei T, Boushehri E, Sabili A. J Res Health Sci, Vol.9, No. 1, 2009,PP.50-53.
 
4-Knowledge of Iranian nurses about HIV/AIDS: A cross sectional study from Bandar Abbas.
Authors: Laleh Hassani, Teamur Aghamolaei, Sedighe Sadat Tavafian, Abdolnabi Sabili.
Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 2010; 5(3):161-165.
5-Nurses Perception of Nurse-physician Communication: A Questionnaire-based Study in Iran.
Authors: Teamur Aghamolaei, Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani, Babak Moeini International Journal of Hospital Research 2012, 1(2):77-84.
6-Cognitive factors related to regular physical activity in college students
Authors: Teamur Aghamolaei, Sedigheh-Sadat Tavafian, Laleh Hasani
Nurs Pract Today.2014; 1(1):40-45.
7-Development of an Instrument based on the Protection Motivation Theory to Measure Factors Influencing Womens International to First Pap Test Practice.
Authors: Laleh hassani, Tahereh Dehdari, Ebrahim Hajizadeh, Davoud SHojaeizadeh, Mehrandokht Abedini, Saharnaz Nedjat.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014.15.3.1227.
8-Effects of an Educational Intervention Based on the Protection Motivation Theory and Implementation Intentions on First and Second Pap Test Practice in Iran
Authors: Tahereh Dehdari, Laleh Hssani, Ebrahim Hajizadeh, Davoud SHojaeizadeh, Sahar naz Nedjat, Mehrandokht Abedini. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014.15.17.1227.
9-Predictors of Iranian Womens intention to first papanicolaou test practice: An application of protection motivation theory
Authors: Tahereh Dehdari, Laleh Hssani, Davoud SHojaeizadeh, Ebrahim HajizadehT Sahar naz Nedjat, Mehrandokht Abedini. Indian Journal of Cancer 2014 [under press].

Quick. ICU/CCU Facts Made Incredibly
Translatures: sabili Abdolnabi, Hassani Laleh

بهداشت دانش آموزان و مدارس
 مدیریت خدمات بهداشتی
 آموزش بهداشت و ارتباطات
 اکولوژی انسانی
 کمک های اولیه
 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
 جامعه شناسی سلامت
 ارتباط شناسی
 بهداشت دانش آموزان و ارتقا سلامت در مدارس
 کمکهای اولیه
 بهداشت سالمندان
 تکنولوژی آموزشی


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.