عکس
دکتر مجيد ‌وطن خواه تعداد بازدید: 671
آخرین بروز رسانی : 1398/02/28
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : فوق تخصص ای سی یو
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : -
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)


عنوان مقاله : اثر تیزانیدین خوراکی بر درد بعد از عمل جراحی هرنیورافی

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی، دوره35 شماره   2 تابستان   1396

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: دکتر هاشم جری نشین ،دکتر مجید وطن خواه* 2، دکتر الهام رشیدی دهستانی، دکتر مهرداد ملک شعار

سال انتشار مجله :  1396

 نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                                                                                       

عنوان مقاله : اثر پروپوفول و اتومیدیت بر طول مدت تشنج و پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمانی الکتریکی

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی ودرد ، دوره 7 شماره   4 تابستان  1396

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: مهرداد ملک شعار، هاشم جری نشین، سعید کاشانی، فریدون فکرت، راضیه راز، مجید وطن خواه

سال انتشار مجله :  1396

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5         

                                                                                                             

عنوان مقاله : مقایسه اثر با بوپیواکایین تنها و بوپیواکایین با دو مقدارمختلف  فنتانیل بر روی نمره ی آپکار نوزاد در عمل سزارین بی حسی نخاعی

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی ودرد ، دوره 6، شماره   4 تابستان   1395

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: هاشم جری نشین، مهرداد ملک شعار، مجید وطن خواه

سال انتشار مجله :  1395

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5  

 

 

 

                                                                                                                    

عنوان مقاله : بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم : یک مطالعه توصیفص –مقطعی در سال 97

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری ،دوره پنجم ،شماره چهارم ،علمی پژوهشی

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: نوید کلانی ، منصور تفویضی، صادق صنیع جهرمی، حامد حجتی، سامان سیاسی،  فلاح، انسیه قاسمی، ایدا ظهرابی، مجید وطن خواه

سال انتشار مجله :  زمستان 95

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T  گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5        

 

عنوان مقاله : مقایسه دو روش بیحسی نخاعی مدین و پارامدین جهت عمل جراحی سزارین

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی ودرد ، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: دکتر مریم پور بحری   ، دکتر سعید کاشانی  ، دکتر مهرداد ملک شعار ، دکتر هاشم جری نشین  ،دکتر مجید وطن خواه ،  دکتر علیرضا عبداله زاده بقایی ،  دکتر فریدون فکرت  ،دکتر مریم شریفی 

سال انتشار مجله :  1394

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5  

 

عنوان مقاله : تعیین عمق مناسب کارگذاری کاتتر مرکزی به روش مرسوم پانزده سانتیمتر با روش C- Lenght

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران دوره 2، شماره 2، سال 1394

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: دکتر مریم شریفی  ،دکتر هاشم جری نشین ،دکتر فریدون فکرت ، ، دکتر مجید وطن خواه ،  دکتر علیرضا عبداله زاده بقایی ،،دکتر سعید کاشانی  ،دکتر مریم پور بحری

سال انتشار مجله :  1394

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5

 

 

 

عنوان مقاله : مقایسه اثر سولفات منیزیم و رمی فنتانیل بر روی پاسخ های قلبی و عروقی لارینگوسکپی و لوله گذاری تراشه 

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ، شماره 87 ،دوره دوم ، MAGIRAN –SID

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: دکتر سعید کاشانی ،دکتر هاشم جری نشین ،دکتر فریدون فکرت ،دکتر علیرضا عبداله زاده بقایی ، دکتر مجید وطن خواه ، قاسم سبحانی

سال انتشار مجله : 1393

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                                                                                       

عنوان مقاله : مقایسه ویدئو لارنگوسکپی با لارنگوسکپی مستقیم برای لوله گذاری تراشه در بیماران جراحی الکتیو نیازمند لوله گذاری تراشه

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران ، شماره 81 ،دوره دوم ، MAGIRAN –SID

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت: دکتر سعید کاشانی ،دکتر هاشم جری نشین ،دکتر فریدون فکرت ،دکتر علیرضا عبداله زاده بقایی ، دکتر مهرداد ملک شعار ،دکتر مجید وطن خواه ، قاسم سبحانی ،اسماعیل علی مولایی

سال انتشار مجله : 1392

نوع مقاله :

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5         

 

عنوان مقاله : اداره بیهوشی در بیمار با آئوریسم آئورت شکمی پاره شده : گزارش یک مورد

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله پزشکی هرمزگان ، سال هفدهم ، شماره 3 ، خرداد و تیر ،-PROQUEST-CHEMICAL ABSTRACT SERVICE -ISC  -EMRO  -SID -MAGIRAN  -IRAN MEDEX INDEX COPERNICUS

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:  دکتر مهرداد ملک شعار ، دکتر هاشم جری نشین ، دکتر سعید کاشانی ،  دکتر سید مهدی فرساد ،دکتر مجید وطن خواه ، دکتر فریدون فکرت ،

سال انتشار مجله : 1392

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5      

                                                                                                                

عنوان مقاله : مقایسه تزریق وریدی و اپیدورال فنتانیل روی میزان بی دردی و سطح هوشیاری در بیماران دچار تروما به قفسه سینه و شکم در بخش مراقبت های ویژه

عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 2،شماره 2

اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:  مهدی احمدی نژاد، مجید وطن خواه، مصطفی شکوهی، مینو قهرمان، امید مرادی مقدم

سال انتشار مجله : 1390

نوع مقاله :

مقاله تحقيقي T گزارش موارد نادر 5 مروري نمايه شده 5 متاآناليز 5 نامه به سردبير5  سايرموارد5                                                                                                                       

Title :

Prophylactic Effect of Intravenous Administration of Sufentanil on Propofol InjectionPain

 

Journal ,VOL,NO : Ambient Science Vol.05, No.sp1

 

Authors : Hashem Jarineshin , Mehrdad Malekshoar , Majid Vatankhah *,MaryamFarbodi

 

Year of publication: 2018

 

Title :

A Comparative Double-Blind Randomized Clinical Trial Study on Effect of Various Analgesic Intravenous Injections on Propofol PostinjectionPain inPatientsUndergoing ElectiveSurgery

 

Journal ,VOL,NO:  Ambient Science Vol.5, No.sp1

 

Authors : Hashem Jarineshin, Amineh Ahmadipour, MehrdadMalekshoar,MajidVatankhah*

 

Year of publication: 2018

 

Title :

Effect of the time interval between administering midazolam and ketamine on delirium after gynecologic surgeries: A randomized parallel

 

Journal ,VOL,NO : Medical science.Vol.22, No.93

 

Authors : Hashem Jarineshin1, Fereydoon Fekrat2, Saeed Kashani3, Mehrdad Malekshoar4, Majid Vatankhah5*

 


Year of publication: 2018

 

Title :

A COMPARISON OF THE EFFECTS OF INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF DEXAMETHASONE AND LIDOCAINE ON HEMODYNAMIC RESPONSES

CAUSED BY LARYNGOSCOPY AND TRACHEAL INTUBATION IN ELECTIVE SURGERIES

 

Journal ,VOL,NO : J Fundam Appl Sci.Vol.10, No.5s

 

Authors : H. Jarineshin1, M. Vatankhah1,*, M. Malekshoar1, L. Kiani2, M. Jozi2

 


Year of publication: 2018

 

 

Title :

 A COMPARISON OF PROPOFOL AND PROPOFOL-KETAMINE EFFECTS ON HEMODYNAMIC RESPONSES DURING ELECTROCONVULSIVE THERAPY

(ECT)

 

Journal ,VOL,NO : J Fundam Appl Sci.Vol.10, No.5s

 

Authors : M. Malekshoar*, M. Vatankhah, H. Jarineshin, F. Fekrat, M. A. Vakili

 

 

Year of publication: 2018

 

Title: Report of a Case of Subcutaneous Emphysema in the Neck Region Following a Rhinoplasty Cosmetic Surgery

 

Journal ,VOL,NO: Journal of Research in Medical and Dental Science. Vol:6  No: 5

 

Authors : Mohammad Sadegh Sanie, Hassan Ali Abedi, Ahmad Rastgarian, Seyed Hamed Hojati, Navid Kalani, Majid Vatankhah

 


Year of publication: 2018

 

 

Title: Investigation of Anxiety Test  in Medical Students of Jahrom University of Medical Sciences :A cross – Sectional , Descriptive study

 

Journal ,VOL,NO: Journal of Biochemical Technology

 

Authors : Majid Vatankhah, Navid Kalani, Esmaeal Rayat dost, Samaneh Abiri

 

 

Year of publication: 2018

Title:  Reporting a case: Cardio –respiratory arrestafter spinal anesthesia

 

Journal ,VOL,NO: Journal of Research in Medical and Dental Science. Vol:6 No:6

 

Authors : Majid Vatankhah, Seyed Hamed Hojati, Navid Kalani, Mohammad hasan Damshens

 

Year of publication: 2018

 

Title: Nephrolithotripsy Surgery Using Spinal Anesthesia Method: a Comparison in Hemodynamic Changes between the Patients Injected Atropine and Ephedrine

 

Journal ,VOL,NO: Ambient Science, 2018: Vol. 05(Sp1)

 

Authors : Mansour Deylami , Hasan Zabetian *, Amin Mosalanezhad , MajidVatankhah

 


Year of publication: 2018

 

َ

Title: Role of Additiona Magnesium Sulfatein Controlling Spinal Anesthesia induced Shivering during and after Inguinal Hernia Operation

 

Journal ,VOL,NO: Ambient Science, 2018: Vol. 05(Sp1)

 

Authors : Abdol Ali SepidkarMohammad hasan Damshens, Masoud Ghanei, Marzieh  Haghbeen, Majid Vatankhah

 

 

 

 

Title: Seizure Duration and Hemodynamic State during Electroconvulsive Therapy: Sodium thiopental versus Propofol

 

Journal ,VOL,NO: Global journal of health sciences  Vol. 8, No. 2, February 2016

 

Authors : Hashem Jarineshin, Saeed Kashani, Majid Vatankhah, Javad Golmirzaei, Esmaeel Alimolaee, Hamid Zafarpour, fereydoon fekrat

 

Title: Better Hemodynamic Profile of  Laryngeal Mask Airway insertion Compared to Laryngoscopy and Tracheal Intubati

 

Journal ,VOL,NO: Iranian Red Crescent Medical Journal , Vol . 17 No. 8 , August 2015

 

Authors : Dr Hashem Jarineshin , Dr.saeed Kashani , Dr. Majid Vatankhah , Dr. Alireza Abdulahzade Baghaee , dr. Sahar Sattari, Dr. Fereydoon Fekrat.

 

Title: Variations of blood glucose level in non-diabetic patients before and after Electroconvulsive Therapy

 

Journal ,VOL,NO: Journal of Hormozgan University of Medical Sciences , 2015(Issue 6)

 

Authors : Vatankhah M,Jarineshin H,Fekrat F et al

 

 

 


 

 

 

 

Title: Role of Knowledge Management in Success of Customer Relationship Management

 

Journal ,VOL,NO: Applied mathematics in Engineering, Management and Technology

 

Authors : 1Khaled Nawaser, 2 Majid Vatankhah Torbehbar*, 3Raziyeh Zafari, 4Simin Vatankhah Torbehbar, 5Mohammad Ali Hajizadeh Gashti

Year of publication: 2014

Title: Comparison of the Effect of Intravenous and Epidural Administration of Fentanyl on Pain Severity and Hemodynamic Status in Patients with Abdominal and Thoracic Trauma

Journal ,VOL,NO: Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2013, 15(2)

Authors : Mehdi Ahmadinejad , Majid Vatankhah , Mostafa Shokoohi , Mehrdad Nouroozi , Maryam Ahmadipour

 

 

 


 بیهوشی در اطفال و نوزادن

3/9/90

بیهوشی در اطفال و نوزادان

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

بیهوشی در جراحی مامایی و زنان

26/11/91 تا 27/11/91

بیهوشی در جراحی مامایی و زنان

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

 بیهوشی در جراحی سالمندان ،آندوکرین و مسمومیت ها

8/10/91

بیهوشی در جراحی سالمندان ،آندوکرین و مسمومیت ها

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

CPR و کنترل راه هوایی

7/4/91

CPR و کنترل راه هوایی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

شوک سپتیک

22/12/92

شوک سپتیک

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

CPR و کنترل راه هوایی

10/9/92

CPR و کنترل راه هوایی

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

CPR

5/9/92

CPR

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

CPR

6/8/92

CPR

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

احیاء نوزاد

18/2/92

احیاء نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ،مدیریت و توسعه

22/7/93

بررسی تاثیر خلاقیت بر سطوح مختلف مدیریت کارخانه شمه بندرعباس

شیراز –مرکز توسعه آموزش های نوین ایران

اصغر مشبکی ،سیمین وطن خواه تربه بر ،سید فرهاد حسینی ،مجید وطن خواه  تربه بر ، مهدی وطن خواه تربه بر، سید حسین طالب نیا 

 ارائه مقاله

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ،مدیریت و توسعه

22/7/93

تدوین استراژی بیمارستان کودکان بندرعباس : ماتریس های QSPM, SWOT

شیراز –مرکز توسعه آموزش های نوین ایران

محمد تقی امینی ،مجید وطن خواه  تربه بر ، سیمین وطن خواه تربه بر، مهدی وطن خواه تربه

ارائه مقاله

نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی ،مدیریت و توسعه

22/7/93

تحلیل تطبیقی استراتژی های موفق و ناموفق مطالعه موردی : دو دوره مدیریت سنتی و مدیریت جدید در شرکت شمه

شیراز –مرکز توسعه آموزش های نوین ایران

محمد تقی امینی ،مجید وطن خواه  تربه بر ، سیمین وطن خواه تربه بر، مهدی وطن خواه تربه، سید حسین طالب نیا

ارائه مقاله

پنجمین سمینار سالانه مراقبتهای ویژه

 

 

 

20/10/96 تا 23/10/96

مراقبتهای ویژه

انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران –تهران  

دکتر مجید وطن خواه

سخنرانی

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

 

27/9/97 تا28/9/97

ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به ماندگاری در کار در پرسنل اتاق عمل و هوشبری شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 97

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

حسن ضابطیان ،عباس قیومی ،علی رازقی ،سید حامد حجتی ،نوید کلانی ،اسماعیل رعیت دوست ،منصور درویشی تفویضی، علیرضا یوسفی ،مسعود قانعی ، وحید مقرب ، مجید وطن خواه ، محمد صادق صنیع

سخنرانی

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

 

27/9/97 تا28/9/97

 

 

 

 

بررسی ارتباط بین نمره کفایت دیالیز با سلامت معنوی و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم در سال 97

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مجتبی ذینی ،نوید کلانی ،مریم رحمانیان ،سید حامد حجتی،موسی زارع،اسماعیل رعیت دوست ،منصور درویشی تفویضی لیلا مجاهدی ، سارا متین ،عبدالعظیم جوکار ،وحید مقرب ،مجید وطن خواه

پوستر

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

 

27/9/97 تا28/9/97

 

 

 

 

وضعیت رعایت شآن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال 97

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوید کلانی ،موسی زارع ،وحید مقرب ،اسماعیل رعیت دوست ،محمد حسین مدبر ، منصور تفویضی ،مجید وطن خواه ، سید حامد حجتی ، حسین کارگر جهرمی ، لیلا رمضانی ، علی رزاقی

پوستر

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

27/9/97 تا28/9/97

 

مطالعه اپیدمیولوژی شکایت از متخصصین بیهوشی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سالهای 1385 لغایت 1396

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوید کلانی ، محمد زارع نژاد ، حمید رضا دولتخواه ، مجید وطن خواه ، احمد رستگاریان ، محمد رادمهر ، محمد حسن دم شناس

پوستر

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

 

27/9/97 تا28/9/97

 

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به اتانازی

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوید کلانی ، فاطمه گلستان ، اسماعیل رعیت دوست ، موسی زارع ، مجید وطن خواه ، پوران زاهدی نیا ، مریم افتخارنیا

پوستر

ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری

 

27/9/97 تا28/9/97

 

بررسی سطح سلامت معنوی و ابعاد آن در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم در سال 97

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مجتبی ذینبی ، نوید کلانی ، مریم رحمانیان ، سید حامد حجتی ، موسی زارع ، اسماعیل رعیت دوست ، منصور درویشی تفویضی، سارا متین ، مسعود قانعی ، وحید مقرب ، مجید وطن خواه

پوستر

 
The intensive care unit - linking intra-abdominal organs


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.