عکس
دکتر مهرداد ملک شعار تعداد بازدید: 496
آخرین بروز رسانی : 1398/02/29
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي بيهوشي-فلوشیپ ای سی یو
گروه آموزشی : جراحی بیهوشی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : -


  1. M. Malekshoar, M. Vatankhah, H. Jarineshin, F. Fekrat, M. A. Vakili .A COMPARISON OF PROPOFOL AND PROPOFOL-KETAMINE EFFECTS ONHEMODYNAMIC RESPONSES DURING ELECTROCONVULSIVE THERAPY

    (ECT). J Fundam Appl Sci. 2018, 10(5S), 1178-1187

     

  1. H. Jarineshin1, M. Vatankhah1,*, M. Malekshoar1, L. Kiani2, M. Jozi2.A COMPARISON OF THE EFFECTS OF INTRAVENOUS ADMINISTRATION OFDEXAMETHASONE AND LIDOCAINE ON HEMODYNAMIC RESPONSES CAUSED BY LARYNGOSCOPY AND TRACHEAL INTUBATION IN ELECTIVE SURGERIES (ECT). J Fundam Appl Sci. 2018, 10(5S), 1188

     

3-Hashem Jarineshin, Amineh Ahmadipour,MehrdadMalekshoar,MajidVatankhah*.A Comparative Double-Blind Randomized Clinical Trial Study onEffect of Various Analgesic Intravenous Injections on Propofol PostinjectionPainnPatientsUndergoing ElectiveSurger.Ambient Science, 2018: Vol. 05(Sp1)


4- Nesioonpour SH, MD; Pipelzadeh MH, MD; Mohtadi AR, MD; Rezai S, MD; Feghhi M, MD;Malekshoar M, MD.A Comparative Study of Dexamethasone, Granisetron andMetoclopramide for Prevention of Nausea and Vomiting after Cataract Surgery.Bina J Ophthalmol 2009; 14 (4): 413-419.


5-Hashem Jarineshin1, Fereydoon Fekrat2, Saeed Kashani3, Mehrdad Malekshoar4,Majid Vatankhah5☼.Effect of the time interval between administeringmidazolam and ketamine on delirium aftergynecologic surgeries: A randomized parallelclinical trial.Medical Science22(93), September- October, 2018


6-Hashem Jarineshin , Mehrdad Malekshoar ,Majid Vatankhah *,MaryamFarbodi.Prophylactic Effect of Intravenous Administration of Sufentanil onPropofol InjectionPain.Ambient Science, 2018: Vol. 05(Sp1)

7-M. Vatankhah1 H. Jarineshin 1 F. Fekrat 2 S. Kashani 1 M. Malekshoar 1 M. Kamali 2 H. Zomorredian 3.Variations of blood glucose level in non-diabetic patients before and afterElectroconvulsive Therapy.Hormozgan Medical Journal, Vol 18, No. 6, Feb-Mar 2015

 

1-
مهرداد ملک شعار 1، جری نشین 2، سعید کاشانی 3، فریدون فکرت 4، راضیه راز 5، مجید وطن خواه.اثر پروپوفول و اتومیدیت بر طول مدت تشنج و پاس خهای همودینامیکحین تشنج درمانی الکتریکی.فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396


2-دکتر جری نشین هاشم , دکتر وط نخواه مجید, دکتر رشیدی دهستانی الهام ,دکتر ملک شعار مهرداد.اثر تیزانیدین خوراکی بر درد بعد از عمل جراحی هرنیورافی.174-167 : مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، دوره 35 ، شماره 2، تابستان 1396


3-دكتر مهرداد ملك شعار 1 دكتر هاشم جري نشين 1 دكتر سعيد كاشاني 1 دكتر سيدمهدي فرساد 2 دكتر مجيد وطن خواه 1 دكتر فريدون فكرت.اداره بيهوشي در بيمار با آنوريسم آئورت شكمي پاره شده: گزارش يك مورد.191- مجله پزشكي هرمزگان سال هفدهم شماره دوم خرداد و تير 92 صفحات 196


4-هاشم جر ینشین 1، مهرداد مل کشعار* 2، مجید وط نخواه.مقایسه ی اثر با بوپیواکایین تنها و بوپیواکایین با دو مقدار مختلف فنتانیل بر روی
نمر هی آپگار نوزاد در عمل سزارین تحت ب یحسی نخاعی.فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395
 

5-مریم پوربحری 1، سعید کاشانی 2، مهرداد ملک شعار 3، هاشم جر ینشین* 2، مجید وط نخواه 4، علیرضاعبداله زاده بقایی 5، فریدون فکرت 6، مریم شریفی. مقایسه دو روش ب یحسی نخاعی مدین و پارامدین جهت عمل جراحی سزارین.فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394
 

6- دکتر سعید کاشانی ،دکتر هاشم جری نشین ،دکتر فریدون فکرت ،دکتر علیرضا عبداله زاده بقایی،دکتر مهرداد ملک شعار ،دکتر مجید وطن خواه ،قاسم سبحانی ،اسماعیل علی مولایی .مقایسه ویدئو لارنگوسکوپی با لارنگوسکپی مستقیم برای لوله گذاری تراشه در بیماران جراحی الکتیو و نیازمند لوله گذاری تراشهnew فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.