عکس
دکتر صدیقه عابدینی تعداد بازدید: 4651
آخرین بروز رسانی : 1399/03/27
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی آموزش بهداشت
گروه آموزشی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت دانشجویی و فرهنگی
سـمت اجرایی : معاون دانشجویی و فرهنگی
ایمیل : sdabedini@hums.ac.ir
تلفن : 07633338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

- عضو کمیته علمی سلامت و امنیت غذایی(10/3/94)
- عضو شورای کارشناسی و بودجه طرح های تحقیقاتی دانشگاه (23/1/94)
- عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آرایشی- بهداشتی(7/3/93)
- عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک خلیج فارس(1/1/93)
- مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت(10/8/93)
- رئیس بخش بهداشت عمومی (2/7/93)
- عضو شورای آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت( 13/10/93)
- عضو کمیته پژوهش در آموزش(14/7/92)
- عضو کمیته پژوهش در آموزش(10/8/89)
- عضو کمیته پژوهش در آموزش(2/8/88)
- رئیس بخش بهداشت عمومی (30/9/87)
- نماینده دانشکده بهداشت در شورای راهبردی فعایت های فرهنگی خواهران در دفتر نهاد رهبری دانشگاه(26/2/87)
- مسئول کمیته ارزشیابی سوالات آزمون های دانشکده بهداشت(24/9/86)
- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت( 10/8/86)
- عضو کمیته اهداف آموزشی و میزان تطابق آموزش ارائه شده با اهداف(19/3/86)
- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت( 28/2/85)
- مسئول واحد EDC  دانشکده بهداشت(28/10/85)
- عضو کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر (21/12/84)
- مسئول واحد EDC  دانشکده بهداشت(28/10/84)
- عضو هیات تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی استان(27/10/84)
- عضو کمیسیون امور بانوان                       
- عضو هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان (25/5/85)

 

مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی:

1. Risk Perception of Nonspecific Low Back Pain among Nurses: A Qualitative Approach

2. Sedigheh Abedini, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Behnaz EnjezabوAbolfazl Barkhordari, Hossein Fallahzadeh. Health Promotion Perspectives, 2014, 4(2), 221-229.

3.Predictors of Non- Hookah Smoking Among High-School Students Based On Prototype/Willingness Model.Sedigheh Abedini, MohammadAli MorowatiSharifabad, Mosharafeh ChaleshgarKordasiabi, Amin Ghanbarnejad. Health Promotion Perspectives, 2014, 4(1), 46-53.

3.Prevalence and determinants of unwanted pregnancy in south of Iran, BandarAbbas.Mehrdad pakdaman, Sedighe Abedini, Amin Ghanbarnejad, Sahar Karimi. Life Science Journal 2014;11(1s).p: 117-121.

4.Predictors of speeding among drivers based on Prototype Willingness Model . Mosharafeh Chaleshgar kordasiabi, Mohammad Ali Morowati sharifabad, Sedigheh Journal of Research & Health ,2013:3(3).P: 436-444.

5.Impact of Hospital Information Systems on patient care: Nurses’ perceptions. Hesamaddin Kamalzadeh Takhti, Dr. Azizah Abdul  Rahman,Samireh Abedini, Sedigheh Abedini, .Canadian of Nursing Informatics.2012 Volume 6 No 4.

6.Assessing Nursing Curriculum: Graduate Nurse Viewpoints. Samireh Abedini, Dr. Ahmad Johari Bin sihes, Hesamaddin Kamalzadeh Takhti, Sedigheh Abedini.Canadian of Nursing Informatics.2011 Volume 6 No 3.

7-Perceived barriers to physical activity among nurses in Bandar Abbas, Iran: A qualitative approach. Sedigheh Abedini, Mohammadali Morowatisharifabad, Behnaz Enjezab, Hosin Fallahzade and Abolfazl Barkhordari. Scholarly Journal of Education Vol. 3(5), pp. 52-57, August 2014.

8- The incidence of witnessing interparental violence and some of its psychological consequences among high school student in Bandar Abbas,Iran. Sedigheh Abedini, Mohammadali Morowatisharifabad, Masoume Abbasi Shavazi. Advances in Environmental Biology, 8(12) July 2014, Pages: 804-809.

 

 

 

مقالات چاپ شده به زبان فارسی:

1. بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیما رستانهای آموزشی بندرعباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم.بهجت ناصریان،زهرا خادمی، صدیقه عابدینی،امین قنبرنژاد.مجله راهبرهای توسعه در آموزش پزشکی، و سال اول شماره اول تیرو مرداد 93،صفحات 78-72.

2. تغذیه انحصاری باشیر مادر و عوامل مرتبط با آن در شیر خواران شهر بندرعباس . امین قنبر نژاد،   صدیقه عابدینی، لیلی تقی پور. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل . دوره 16 شماره 1 دی ماه 92. صفحات 91-85

 

3.بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از بیماری پوکی استخوان بر سطح آگاهی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بندرعباس.آزیتا کامجو، عارفه شاهی، فاطمه دبیری، صدیقه عابدینی، سعید حسینی تشنیزی، آسیه پرمهر یابنده. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال 16 فروردرین و اردیبهشت91 ، صفحات 65-60.

4. معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. سمیره عابدینی، صدیقه عابدینی، حسام الدین کمال زاده، تیمور آقا ملایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال14 شماره 3 پاییز 89، صفحات 245-241

5.ارزیابی وضعیت آموزشی علوم پایه از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس. نادره نادری، صدیقه عابدینی، سعید حسینی تشنیزی، زهرا جهانگیری زرکانی، سید شجاع الدین نمازی. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال13 پاییز 89،  صفحات 212-206

6. مقایسه  تاثیر دو روش آموزش بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهر بندرعباس در زمینه بهداشت قاعدگی. فاطمه دبیری، صدیقه عابدینی، عارفه شاهی، آزیتا کامجو. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال12 شماره 4 زمستان  87، صفحات 279-  271

7.بقای آی یو دی و دلایل قطع  استفاده از آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس. تیمور آقا ملایی، شهرام زارع، صدیقه عابدینی، عباس پودات. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال12بهار 87، صفحات 35-27.

8. مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  توسط دانشجویان با خود ارزیابی اساتید. تیمور آقا ملایی، صدیقه عابدینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال86، 7(2).

9. ارزیابی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. سمیره عابدینی، صدیقه عابدینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال11 شماره 3پاییز 86، صفحات 239-237

10. عوامل خطر مرتبط با تاخیر رشد داخل رحمی. حسن افتخار، تیمور آقا ملایی، صدیقه عابدینی.فصلنامه پایش، سال 6 شماره 3 تایستان 86. صفحات 208-201.

11.مقایسه خشنودی زناشویی در زنان با و بدون غم پس از زایمان. صدیقه عابدینی ، ناهید گلمکانی، فاطمه بهدانی، حبیب الله  اسماعیلی، امید صفا.  مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال 10 پاییز 85، صفحات 256-251.

12. شکاف کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان . تیمور آقا ملایی، شهرام زارع، صدیقه عابدینی. مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی. سال 85، 3(2)، صفحات 85-78.

13. آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت بندرعباس در زمینه ایدز. سمیره عابدینی ، صدیقه عابدینی، ابراهیم خواجه، سیما عابدینی، حسام الدین کمال زاده.فصلنامه دنا، زمستان 85 ، دوره 1 شماره 3 (شماره  پی در پی 3).

14. مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی. صدیقه عابدینی، سمیره عابدینی، تیمور آقا ملایی، علی جمعه زاده، آزیتا کامجو. مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سال12شماره 4زمستان 81، صفحات 253-249.

 مجری طر ح های تحقیقاتی :

1.    بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداتش درمانی شهرستان بندرعباس در مورد یائسگی

2. شیوع افسردگی در مبتلایان به بتا تالاسمی ماژور شهر بندرعباس

3. بررسی عوامل خطر ساز بیماری صرع در کودکان 14-4 سال مراحعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس

4. بررسی وضعیت کم خونی فقر آهن دردانش آموزان  دختر سال سوم دبیرستانی شهر بندرعباس

5. مشکلات اموزش بالینی کار آموزی در عرصه از دیگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

6.    بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد طرح درس

7. ارزیابی وضعیت موجود آموزشی در مقطع علوم پایه آموزش پزشکی عمومی از دید اساتید و دانشجویان

8.  مقایسه نظرات اعضاء هیات علمی و دانشجویان در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی

9. بررسی میزان مشاجره والدین و ارتباط آن با پیامدهای روانی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

10. بررسی پیشگویی کننده های مصرف قلیان بر اساس الگوی تصورات- تمایلات در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس

11. بررسی تاثیر برنامه  آموزشی براساس الگوی جیمز براون بر دانش ،نگرش و رفتارهای تغذیه ای مرتبط با کم خونی فقرآهن در دانش آموزان دختر  دبیرستانی شهر سیریک

12.     تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی  اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمون پاپ اسمیر در زنان مراحعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس

13.    تبیین  چالش های کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و راهکارهای آن از دیدگاه دانشجویان و گروه اساتید آموزشی

 

 

 

 

همکار طرح های تحقیقاتی:

1.بررسی بقای IUD و عوامل مرتبط با آن در زنان تحت پوشش مراکز بهداتش درمانی بندرعباس

2.بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی بندرعباس در زمینه بهداشت قاعدگی در سال 1384

3.   بررسی منابع درسی و مطالعه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

4.بررسی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس ادراک و انتظار دانشحویان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

5.وضعیت تولید و موانع موجود در انجام فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

6.بررسی دیدگاه والدین کودکان مبتلا به صرع بستر یدر بیمارستان شهید محمدی بندرعبای نسبت به بیماری صرع سال 84

7.بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MSمراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

8.مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی توسط دانشجویان با خود ارزیابی آنها در دانشکده بهداشت بندرعباس

9.بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

10. بررسی کیفیت زندگی و روش های مقابله ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی سال 1385

11.   بررسی شیوع واژینسموس و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس 1386

12.   بررسی غلظت روی سرم در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرعباس و ارتباط آن با شاخص های تولد در سال 1386

13.   ارزشیابی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه فارغ التحصیلان

14.   مقایسه تاثیر آموزش به شیوه سنتی و استفاده از تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس

15.   بررسی تاثیر آموزش روش های پیشگیری از بارداری اضطراری بر میزان آگاهی و نوع نگرش کارکنان بهداتش در مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان بندرعباس در سال 1388

16.   بررسی فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس در سال 1389

17.   بررسی دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس نسبت به برنامه های آموزش مداوم در سال 1389

18.   بررسی پیش بینی کننده های قصد استفاده از وسایل حفاظت فردی تنفسی در کارگران شرکت های چینی بهداشتی شهر یزدبر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده سال 90(کد طرح 2133 تصویب 7/4/91)

19.   بررسی پیش بینی کننده های سرعت غیر مجاز در افراد 25-19 سال شهر قائمشهر بر اساس الگوی تصورات – تمایل ( کد طرح 2533 تصویب 8/3/91)

20. آسیب شناسی درس تاریخچه، اخلاق و مقررات مامایی از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1393

  • بهداشت عمومی(3)
 • آموزش بهداشت و ارتباطات
 • روانشناسی رفتار سالم
 • بهداشت مادران و کودکان
 • بهداشت باروری
 • جمعیت و تنظیم خانواده
 • تاریخچه اخلاق و مقررات مامایی
 • اصول و فنون مامایی
 • اصول خدمات بهداشتی
 • اپیدمیولوژی

 • ترک دخانیات
 • پیشگیری از کمردرد
 • مدل تمایل تصور
 • تئوری انگیزش محافظت
 • مدل اعتقاد بهداشتی

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
123
Page size:
select
 28 items in 3 pages
1 طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات
2 طرح درس بهداشت مادر و کودک
3 طرح درس روانشناسی رفتار سالم
4 assessing nursing curriculum
5 impact of hospital information systems on patient
6 Perceived barriers to physical activity among nurs
7 Predictors of speeding among drivers based on Prot
8 Prevalence and determinants of unwanted pregnancy
9 Risk Perception of Nonspecific Low Back Pain among
10 The incidence of witnessing interparental violence