عکس
دکتر زهرا حسینی تعداد بازدید: 1530
آخرین بروز رسانی : 1397/09/06
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
گروه آموزشی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
ایمیل : hosseinishirin@ymail.com
تلفن : 076-33338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)


1. Zahra Hosseini, Hasan Eftkhar, Saharnaz Nedjat, Abbas Ebadi, Ladan Abbasiyan, Fereshteh Zamani, Teamur Aghamolaei, Davood SHojaei Zadeh. An Adharence to Anti-Retro-Viral HIV/AIDS Therapy among Drug Users: a Qualitative Research in Iran.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.2015
Index in: PubMed

2. Zahra Hosseini, Zabihollah Gharlipour.A Systematic Review of Health Education Interventions on Students Addiction Prevention. Journal of Human Health.2015
Index in: PubMed

3. Zahra Hosseini, Hasan Eftkhar, Saharnaz Nedjat, Ladan Abbasiyan, Fereshteh Zamani, Teamur Aghamolaei, Davood SHojaei Zadeh. Facilitators and Barrier Adherence to Anti Retro Viral Therapy: A Qualitative Study in Iran. Journal of Human Health.2015(submit)
Index in: ISI,PubMed

4 .Zahra Hosseini, Zabihollah Gharlipour, Anahita Mansoori,Teamur Aghamollai,Maryam Mohammadi. An Application of the Theory of Reasoned Action to Promoting Breakfast Consumption.Medical Journal of the Islamic Republic of Iran.2015
Index in: PubMed

5.ZahraHosseini,TeamurAghamollai,NasrinHosseinGHolizadeh,ZabihollahGharlipour. Relationship between Self- efficacy and mental health in nurses working in university teaching hospitals of Bandar Abbas. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.2015(submit)
Index in: ISI,PubMed

6.Gholamreza Shrifirad,Zahra Hosseini,Siamak Mohebbi, Zabiholla Gharlipour.Assessing perceived threat of smoking among adolescents: Optimistic bias phenomenon.Journal of Qom University of Medical Sciences.2015
Index in: Ebesco,SINAHL

7.ZahraHosseini,Teamur Aghamollai,Zabihollah Gharlipour,Amin Ghanbarnejad. Effect of Educational Interventions Based on Theory of Planned Behavior to promote breakfast consumption behavior in students.Hormozgan Medical Journal.2014
indexed in: Index Copernicus,EMRO,ISC,Chemical Abstract Service,Proquest, SID,Magiran,IranMedex ,

8. Zabihollah Gharlipour, Mohtasham Ghaffari, Zahra Hosseini, Hasan Barekati, Elahe Tvassoli, Mohammad Hozuri, Shahram Arsang Jang, Mahnoush Reisi, Maryam Sahraiyan. Investigation of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on breakfast consumption among middle school students of Qom City. Journal of Education and Health Promotion.2014
Index in: Caspur, CNKI (China National Knowledge Infrastructure), EBSCO,..

9.ZahraHosseini* ,Teamur Aghamollai, Babak Moeini,Mohammad Hazavehei,Abbas Moghimbeigi. The effect of health education program on femail nursses stress.Journal of Health System Research.2014:11(1)
Indexed in: ISC,SID

10. Zahra Hosseini, MohammadMehdi Hazavehei, Masoomeh Imanzad, Amin Ghanbarnezhad, Zabih Gharlipour. Occupational Stress and Mental Health Relationship in Nurses.Journal of Nursing and Midwifery , Shahid Beheshti University of Medical Sciences.2013;23(82):55-62.
Indexed in: CINAHL, Index Copernicus, WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)

11.Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei1, Zahra Hosseini, Babak Moeini, Abbas Moghimbeigi ,Yadollah Hamidi. Assessing Stress Level and Stress Management Among Hamadan Hospital Nurses Based on PRECEDE Model. Journal of Gonabad University of Medical Sciences.2012;18(3):78-87.
Index in: IMEMR, ISC, Index Copernicus

12. Babak Moeini, Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei,ZahraHosseini *,Teamur Aghamolaei, Abbas Moghimbeigi. The Impact of Cognitive-Behavioral Stress Management Training Program on Job Stress in Hospital Nurses: Applying PRECEDE Model. Journal of Research in Health Science.2011;11(2):114-120
indexed in:PubMed,Scopus

13.Zahra Hosseini, Babak Moeini, Mohammad.Mehdi Hazavehei, Teamuor Aghamollai, Abbas Moghimbeigi. Effect of educational stress management, based5 on Precede model, on job stress of nurses. Hormozgan Medical Journal. 2011;15(3):200-208.


Presentation
1.Second International Congress and sixth National Congress of health education and health promotion.KUMS.IRAN.2015(19-21 May). Adherence to Anti Retro Viral Therapy: A Qualitative Study of Facilitators and Barriers Among HIV/AIDS Patients in IRAN” Poster

2.Second International Congress and sixth National Congress of health education and health promotion.KUMS.IRAN.2015(19-21 May). Application of the Theory of Reasoned Action to Promoting Breakfast Consumption Poster

3.5th National Congress of health promotion and health education. TUMS .IRAN. 2013(28-29 October). Effect of Educational Interventions Based on Theory of Planned Behavior to promote breakfast consumption behavior in students Poster

4. First International Congress and fourth National Congress of health education and health promotion.TBZMED.IRAN.2011(16-19 May). Effect of educational stress management, based on Precede model, on job stress of nurses Poster

5. First National Congress of Health News. UMSHA.IRAN.2010. Assessing Stress Level and Stress Management Among Hamadan Hospital Nurses Based on PRECEDE Model. Oral

 


  • طرح تحقیقاتی"بررسی وضعیت رضایت شغلی ،استرس و نحوه مقابله با استرس در پرستاران بیمارستانهاي آموزشی شهر همدان طبق الگوي پرسید" مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1388

 

  •  طرح تحقیقاتی " بررسیتاثیر برنامه آموزشی بر الگوي مصرف صبحانه در بین دانش آموزان راهنمایی شهر بندر عباس با بهره گیري از تئوري رفتار برنامه ریزي شده در سال89


1.First aid(Theory and practical) to students of Occupational Health,Environmental Health.HUMS. 2010
2.Family Planning to students of Occupational Health,Environmental Health.HUMS. 2010
3. Advisor of Undergraduate students In the field of public health.HUMS.2010
4. Supervisor of Undergraduate students In the field of public health.HUMS.2010new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 Article._Breakfast_consumption
2 Effect of educational interventions based on theor
3 تأثیر برنامه آموزش سلامت بر استرس شغلی پرستاران زن
4 The Impact of Cognitive-Behavioral Stress Manageme
5 بررسی وضع تاسترسشغلی و ارتباط آن با سلامتروان پرست
6 استرس شغلی و نحوه مقابله با آن در پرستاران بیمارست
7 تأثير برنامه آموزشي مديريت استرس بر اساس الگوي پرس