عکس
دکتر هادی یوسفی تعداد بازدید: 1244
آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی اپيدميولوژي
گروه آموزشی : پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
محـل خـدمت : -
ایمیل : hadiyousefi@hums.ac.ir
تلفن : 07633666367-8
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

1996 to date, Teaching Experience:

Assistant Professor Faculty Member, School of Nursing and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

Executive Experience:

2001 to date, Research Council chairman School of Nursing and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

2002 to date, Head of Student Research Committee, School of Nursing of Student, and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

2001 to date, Research Council Member of Hormozgan University of Medical Sciences of and Health Services.

2003 to date, Research Director of School of Nursing and Allied Research Director Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

1997 to date, Member of Editorial advisory Board, Hormozgan Medical Journal , Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

2005 to date, Head of Nursing group , School of Nursing and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

1998 to date, Academic Counselor and adviser to Martyrs and Liberal Students, School of nursing and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

1998-1999, Member of Full time Faculties Committee, Hormozgan University of Medical Sciences.

1999-2001 , Member of critical Research Committee in a province office as to representative. Hormozgan University of Medical Sciences.

June 2004 Executive and Scientific Director of occupatioral Support in Health Staff Provincial Conference. Hormozgan University of Medical Sciences.

November 2004 Executive and Scientific Director of, stem Cell, Provincial Conference. Hormozgan University of Medical Sciences. December 2004 Executive and Scientific Director of Research Activities Exhibition , during Research Week. Hormozgan University of Medical Sciences.

December 2004 Executive and Scientific Director of State of the art obstetrics , Pain relief and Control during labor , Provincial Conference, Hormozgan University of Medical Sciences.

January 2005 Executive and Scientific Director of , Mother and Child Health, Provincial Conference, Hormozgan University of Medical Sciences.

June 2005 Executive and Scientific Director of , Occupational Hazardous, Provincial Conference, Hormozgan University of Medical Sciences.

June 2005 Executive and Scientific Director of Hazardous Behavior, Provincial Conference, Hormozgan University of Medical Sciences.

June 2004 Executive and Scientific Director of Search Scientific Articles in Medical Sciences, Hormozgan University of Medical Sciences. January 2003 Executive Director and lecturer of Research Methods and Proposal Composition Workshop, Student Research Committee, School of Nursing of Student, and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

November 2005 Executive Director and lecturer of Research Method and Proposal Composition Workshop, Student Research Committee, School of Nursing of Student, and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

June 2005 Executive Director and lecturer of Research Method and Proposal Composition Workshop. Student Research Committee, School of Nursing of Student, and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

May 2005 Executive Director and lecturer of , First Aid and Medical Emergency, Student Research Committee, School of Nursing of Student, and Allied Health Professions, Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services.

خ2004 Lecture of Cardiac Care Unit (CCU) in Service Program for Hormozgn Nursing staff.

Of 2002 Lecturer of Nosocomial Infection in Service Program for Hormozgan Nursing staff.

Of 2001 Lecturer of Medical Emergency in Service Program for Hormozgan 115 Emergency Staff.

2003 Lecturer of Medical Emergency in Service Program for Hormozgan Nursing staff.

2002 to 2010 Member of Student’s Award Committee, School of Nursing and Allied Health Award. June 2005 Member of Scientific Committee, New of Heart and Vascular System Conference, Tehran. May 2000 Executive Director and lecturer of , Research Method Workshop for Bandr Abbas Hospital Nursing staff.

1999 to 2010 Faculty Member of Student Discipline Committee, Hormozgan University of Medical Sciences.

 


1- The effect of Nitroglycerin ointment %2 on Rate of Phlebitis due to Venous Catheterization (Hormozgan Medical Journal 2000, 4th Year No.1)

2- Suicide Risk Factors Amory Who Attempted Suicide in Bandar Abbas (Hormozgan Medical Journal 2002, 6 th Year No.2)

3- Relative Frequency and Risk Factors of low Birth Weight in Bandar Abbas (Hormozgan Medical Journal 2001, 5 th Year No.4)

4- The Effect of Ramadan Fasting in Student’s Weight and Blood Pressure, Hormozgan University of Medical Sciences (Gonabad Medical Journal 2000, 4th Year No.2)

5- Children Growth Curve from Birth to 24 the Month of age in Bandar Abbas City 2002. (Hormozgan Medical Journal 2005, 9th Year No.1).

6- Behavior and Metabolic Management of Diabetic Patient in Bandar Abbas Diabetic Clinic 2003. (Hormozgan Medical Journal 2003, 7 th Year No.3).

7- Study the Malaria Disease Condition in Hormozgan Province during 1997-1999. (Hormozgan Medical Journal 2001, 5 th Year No.2).

8- The Role of Religions Beliefs in Patient Care Plan and Rehabilitation. (Hormozgan Medical Publication Fare Danesh 2004, No. 18, 19, 20, 21 ).

9- The Effect of Ramadan Fasting in Hemoglobin, Hematocrit and Certain Biochemical Purameters in Healthy Subjects. Journal of Research in health sciences. 2006, Vol 6, No 2.

10- The Effect of Ramadan Fasting in Hematological and Certain Biochemical Parameters in Healthy Subjects. Internal secretion glands and Metabolism Congress Journal, 2005 supplements.

11- Study the Commitment to Prayer in student of Hormozgan University of Medical Sciences: Encouraging and Punitive Factors.

12- The Need of New Approaches to Promotiry Quality of Theoretical and Practical of Nursing Education: Study the Nursing Mentors , Staff and Students Viewpoint. (Hormozgan Medical Journal).

13- The Effect of Ramadan Fasting in Hemoglobin, Hematocrit and Certain Biochemical Parameters in Healthy Subjects. Journal of Research in health sciences. 2006, Vol 6, No 2.

14- The Effect of Skin-to-skin Contact on the Pain Intensity of Intramuscular Injection in Newborns. Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal. 2011; Vol. 17, No. 1

15- Quality of life characteristics in Indian and Iranian patients suffering from rheumatoid arthritis. Indian Journal of rheumatology 2012 November, vol 7, supplements.

16- Evaluation of functional status, health characteristics and fatigue in patients suffering from rheumatoid arthritis. International Journal of Multidisciplinary research2013 (September), vol II, Issue 6(V), pp: 1-5.

17- The assessment of self- reported characteristics and Exercise behavior in patients suffering from rheumatoid arthritis. International Journal of Multidisciplinary research2013 (September), vol II, Issue 6(V), pp: 6-9.

18- Evaluation of self- reported health status characteristics and cognitive behavior in patients suffering from rheumatoid arthritis. International Journal of Commerce business and Social science 2013 (September), vol II, Issue 6(I), pp: 79-83.

19- The role of face-to-face education on body weight and some serum parameters in hemodialysis patients. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2013; 10 (2):115-123

20- Clinical assessment and health status in Standard care in Indian and Iranian Patients Suffering from Rheumatoid Arthritis (RA). Indian Journal of rheumatology. Vol 9 (2014), 57-61.

21- Non Pharmacological Community Intervention, Especially Pain Management, in Rheumatoid Arthritis: A Review of the Literature. WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL (ISI). Manuscript number 2015-468. Accepted in September 11, 2015.

22- Epidemiological evaluation quality of life in patients suffering from early rheumatoid arthritis: a pragmatic, randomized, controlled of a modular program. Epidemiology and Health. Manuscript number epiH-15-050. Accepted in October 2015.

23- Epidemiological evaluation of clinical disease characteristics in early rheumatoid arthritis patients: a pragmatic, blind, randomized allocation controlled of a modular program group intervention. Epidemiology and Global health. Submitted April 2015, (under 3rd review).

24- Quality of life in Indian and Iranian patients suffering from rheumatoid arthritis: An overview of a community-based study. Indian Journal of Community Medicine. Accepted in July 2015.

25- Neonate pain management: what do Nurses really know? Global Journal of Health Science. Vol 6, No 5, September 2014.

26- Effectiveness of the discussion group education method on quality of life in parents of pediatrics suffering from leukemia. Global Journal of Health Science.Accepted September 2015.


1- Study the Viewpoint and Performance of Clinical Staff related to BSI: Principle and Possible location Presented orally in the 1st Public Health and Prevention National Congress, 2000.

2- Study the relationship between the religion beliefs with Mental Health in patients family.

3- Presented orally in the 1st International Congress of the Role of Religion in Mental Health, Iran University of Medical Sciences, 2000.

4- The Role of Religions Beliefs and Prayer in Nursing Rehabilitation: Aspects of Health and Hardcopy orally presented in National Congress of Nursing Rehabilitation, January 2000.

5- The Effect of Ramadan fasting in Cellular indices and Biochemical Parameters in Healthy Subjects. Orally Presented in Health and fastiry Congress, September 2001.

6- The Barriers to Nursing Drug The ropy Performance according to Nursing Care Process in Neurological Disease Orally Presented in National Conference of Nursing Care in Neurological Diseases, February 1999, shad University.

7- The Effect of Ramadan fasting in Student’s Weight and Blood Pressure, Hormozgan University of Nursing Presented orally in Medical Sciences Research Islam- Kerman 2000.

8- The need of New Approaches to Promoting Quality of the theoretical and Practical of Nursing Education: Study the Nursing Mentors, Staff and Students Viewpoint. Presented in Congress of New Approaches to Nursing and Obstetrics Education. Iran University of Medical Sciences 2001.

9- The Effect of Nitroglycerin Ointment %2 on Rate of Phlebitis due to Venous Catheterization, Iran University of Medical Sciences, 1999.

10- The Effect of Education on Hem dialysis Patient Self Care in Shahid Mohhamadi Hospital, in Acute Renal Failure and Nursing Care Congress, Zahedan 2001.

11- Study the Viewpoint of Nursing Staff related to Knowledge and Performance of drug therapy, Conference of, appropriate Drug Prescription and Consumption June 1998, Bandar Abbas.

12- Study the Commitment to Prayer in Student of Hormozgan University of Medical Sciences: Encouraging and Punitive Factors.

13- The Effect of Education on Hemo dialysis Patient’s Self Care, National Conference of Education and Care of Patient Suffering From Chronic Diseases.

14- Quality Assessment in Children Suffering From Nervous Diseases: The Need to use Current Criteria in ICU, 4th Conference of Children Nerve, Bandar Abbas , 2004.

15- Study the Major Factors related to ICU Nurses Low Back Pain. Bandar Abbas 2004.

16- Study the Admitted Pregnant Knowledge and Performance to Bandar Abbas health Care Centers, Bandar Abbas 2005.

17- Presenting a Compatible Model of Iran Medical Record Standards. The 15th International Federation of Health Records Organizations Conference and Congress Orally presentation. Songpa 1-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA 138-848, 2006.

18- Annual conference of Indian rheumatology Association (IRACON) 2013. Clinical assessment and health status in Standard care in Indian and Iranian Patients Suffering from Rheumatoid Arthritis (RA). Presentation on 6th December Afternoon session.

19- Annual conference of Indian rheumatology Association (IRACON) 2012 held between 29th NOV & 2nd DEC 2012. Quality of life characteristics in Indian and Iranian patients suffering from rheumatoid.

20-International Multidisciplinary Conference on Innovative Trends in Physical, Chemical, Life Sciences and Environmental Issues on 21st September, 2013 at Allama Mohammad Iqbal Hall, Anjuman Arts, Science and Commerce College, Managoli Road, Bijapur, Karnataka. Reference code is BIJ 403.

21- Effectiveness of the discussion group education method on quality of life in parents of pediatrics suffering from leukemia. Orally presentation. Oncology and hematology Congress, October 2015, Mashhad - Iran.


1- The Assessment Viewpoint of Nursing Staff related to Knowledge and Performance of drug therapy for patients and Punitive Factors to educational Hospitals in the Bandar Abbas. ( Approved Code 7701 ).

2- The Assessment Effect of Ramadan Fasting in Student’s Hemoglobin, Hematocrit, Certain Biochemical Parameters, Weight and Blood Pressure Hormozgan University of Medical Sciences. ( Approved Code 7805 ).

3- The Assessment Ischemic Heart Disease Risk Factors to patients in the Hospital Hormozgan University of Medical Sciences. ( Approved Code 7803 ).

4- The Assessment of Circadian Rhythm of Myocardial Infarction to patients in the Hospital Hormozgan University of Medical Sciences. ( Approved Code 7916 ).

5- The Assessment Commitment to Prayer in student of Hormozgan University Medical Sciences: Encouraging and Punitive Factors. ( Approved Code 8117 ).

6- The Need of New Approaches to Promotiry Quality of Theoretical and Practical of Nursing Education: Study the Nursing Mentors , Staff and Students Viewpoint. ( Approved Code ).

7- Suicide Risk Factors Amory Who Attempted Suicide in Bandar Abbas. ( Approved Code ).

8 - The Assessment of using Kangaroo care method effect on physiological and behavioral response related to pain of muscular injection in newborns Shariati hospital of Bandar Abbas, 2005. ( Approved Code 8437 ).

9 - The Assessment of Stress Factors in Staff of Clinical Labors of Bandar Abbas Hospitals. ( Approved Code 8332 ).

10 - The Assessment of exhausting due to the job in obstetricians , employee of governmental and private hospitals in Bandar abbas . ( Approved Code 8313 ).

11 - The Assessment of effective factors on backache in nurses working in intensive cares units of Bandar abbas hospitals. ( Approved Code 8314 ).

12- The Assesment of Kangaroo care method effects on behavioral and physiological responses related to pain of muscular injection in newborns . ( Approved Code 8437 ).

13 - The Assessment of relationship between mother's job and premature delivery in clients of Bandar abbas hospitals . . ( Approved Code 8439 ).

14 - The Assessment of willfully consumption of drugs in pregnant women , referred to hygiene center of Bandar abbas . ( Approved Code 8440 ).

15 - The Assessment of pregnant women's knowledge and function about nutrition among pregnancy in hygiene center of Bandar abbas . ( Approved Code 8442 ).

16 - The Assessment the quantity of pregnant women physical exercises among their pregnancy between clients referred to hygiene center of Bandar Abba. (Approved Code 8443).

17 – The Assessment Efficiency of Training Patients by Nurse and Effective factors.

18 – The Assessment of the Continous Training Effect on Self-Care Improvement in Hemodyalised Patiens.

19 – The Assessment Role of Staff Training on Prediction of Drugs Side Effects.

20 – A Survey on the Factors Affecting Prehospital to Time Admission Patients with Acute Myocardial Infarction. ( Approved Code 8326 ).

21 – Evaluation the Basis of Radiation Protection in Radiography Centers of Bandar Abbas. ( Approved Code 8406 ).

22 - The Assessment Teaching Rol Function of Nursery: Encouraging and Punitive Factors Education for Patients.

23 - The Assessment Punitive Factors to Drugthrapy Function Nursery and Nursing Process in the Patients with Nervous System Disease.

24 – Monitoring High Risk Behavior Affevtig to Health Cadre of Curative and Services in the Emergency unit of Bandar Abbas Hospital. ( Approved Code 8510 ).

25 -The Assessment Risk Factors of Inviroment Training in the Students Nursig of Hormozgan University Medical Sciences. ( Approved Code 8318 ).

26- Study the Viewpoints of Professor and Medical Record Professionals of Selected Universities Related to Comparative Model of Standards 2005. (Approved Code 8337 ).

27- Study the Medical Record Documentation Error Resulted in Probable Deduction Rate in Teaching Hospital Affiliated with Hormozgan University of Medical Sciences 2nd semester 2006. (Approved Code 8337).

28- Epidemiological evaluation of a self-management program based on inter - Disciplinary instructions, counseling and physical therapy in patients suffering from early rheumatoid arthritis.(on going)

پژوهشگر برتر سال 1395

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.