عکس
دکتر ناهید داودیان تعداد بازدید: 666
آخرین بروز رسانی : 1396/06/21
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
گروه آموزشی : بیوشیمی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : -
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

N. Davoodian, A. S.Lotfi, M. Soleimani, SJ. Mowla, MicroRNA-122 Overexpression Promotes Hepatic Differentiation of Human Adipose

Tissue-Derived Stem Cells, Journal of Cellular Biochemistry, 2014.

N. Davoodian, A. S.Lotfi, M. Soleimani, SJ. Mowla, S. Arjmand, Let-7f microRNA negatively regulates hepatic differentiation of human adipose tissue-derived stem cells, Journal of Physiology and Biochemostry, 2014.

N. Davoodian, A. S.Lotfi, M. Soleimani, SJ. Mowla, The let-7f microRNA Functions as a Negative Regulator of HNF4a Expression in Human Adipose Tissue-derived Stem Cells, Modares Journal of Medical Sciences, 2014.

N. Davoodian, A. Allameh, F. Fatemi, A. Dadkhah, The influence of caraway essential oils on selected oxidative stress factors in CLP rats (intra-abdominal sepsis), journal of Clinical Biochemistry, 2011.

F.Fatemi, A.Allameh, H.Khalafi, N.Davoodian, M.B.Rezaei, Biochemical properties of γ-irradiated caraway essential oils, Journal of

food biochemistry, 2010


N. Davoodian, A. S.Lotfi, M. Soleimani, SJ. Mowla, MicroRNA-122 Overexpression Promotes Hepatic Differentiation of Human Adipose

Tissue-Derived Stem Cells, Journal of Cellular Biochemistry, 2014.

 N. Davoodian, A. S.Lotfi, M. Soleimani, SJ. Mowla, S. Arjmand, Let-7f microRNA negatively regulates hepatic differentiation of human adipose tissue-derived stem cells, Journal of Physiology and Biochemostry, 2014.

 N. Davoodian, A. S.Lotfi, M. Soleimani, SJ. Mowla, The let-7f microRNA Functions as a Negative Regulator of HNF4a Expression in Human Adipose Tissue-derived Stem Cells, Modares Journal of Medical Sciences, 2014.

 N. Davoodian, A. Allameh, F. Fatemi, A. Dadkhah, The influence of caraway essential oils on selected oxidative stress factors in CLP rats (intra-abdominal sepsis), journal of Clinical Biochemistry, 2011.

 F.Fatemi, A.Allameh, H.Khalafi, N.Davoodian, M.B.Rezaei, Biochemical properties of γ-irradiated caraway essential oils, Journal of

food biochemistry, 2010


Hepatic Differentiation of Human Adipose Tissue Derived Stem Cells Using MicroRNAs, (2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, 15 - 18 October 2015 Kaya Palazzo Golf Resort / Antalya – Turkey)

A Protocol for Production of Functionally Active Hepatocyte-Like

Cells from Human Adipose Tissue Derived Stem Cells, (International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad, Iran, 20–22 May2015)                                                                                                            

Over-expression of microRNA-122 using of lentiviral expression system, (13th Iranian Congress of Biochemistry & 5th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Yazd, Iran, 16-19 April 2013.)

The influence of caraway essential oils on selected oxidative stress factors in CLP rats (intra-abdominal sepsis), (12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress of Biochemistry Molecular Biology,Mashhad, Iran, 6-9 September 2011)

The protective effects of caraway oils on oxidative liver injury in

cecal ligation and puncture (CLP) rat model, (2nd Internat ional Symposium on Medicinal and Nutr aceutical Plants from 25-27

November, 2009 - India )

Comparison between caraway seeds and its essential oils inprevention of rat colon carcinogenesis induced by

dimethylhydrazine, (2nd Inter nat iona l Symposium on Medicinal and Nutraceu tical Plants from 25 -27 November , 2009- India )

Changes in xenobiotic metabolizing enzymes and oxidative stressrelated

factors in dimethylhydrazine-induced colon carcinogenesis in rats, (10th Iranian congress of biochemistry & 3th international congress of biochemistry and molecular biology, 16-19 Nov 2009, Tehran, Iran)

Differential effects of acetaminophen and aflatoxin B1 on expression of liver class-P glutathione S-transferase in growing rats, (9th Iraniancongress of Biochemistry, 2th International congress of Biochemistry and molecular biology, Oct 2007 , Shiraze University of medical science, Shiraz ,Iran.)

Preliminary study on non-invasive oxidative stress biomarkers in infant passive smokers, (First Regional (EMRO) congress on Tobacco and Health, Jan 2009, Hormozgan University of medical science, kish island, iran.)


1-  تولید سلول­های شبه هپاتوسیت فعال از سلول­های بنیادی جدا شده از بافت چربی انسانی (مجری طرح)

2- بررسی اثر افزایش miR-122 و کاهش خانواده let-7 بر تمایز هپاتوژنیک سلولهاي بنیادي مزانشیمی بافت چربی انسانی (همکار طرح)

3- بررسی اثرات پرتودهی با اشعه گاما و باریکه الکترونی بر روي ترکیبات موثره و خواص دارویی (ضد سرطانی و ضد التهابی) زیره سیاه درموش صحرایی تحت نظارت پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي- پژوهشکده کاربرد پرتوها (همکار طرح(

4- بررسی نقش اسانس و عصاره هیدروالکلی بدست آمده از زیره سیاه در تعدیل وضعیت استرس اکسیداتیو در بافت هاي قلب و کلیه رت هاي سپتیکی (همکارطرح)


  1. همکاري در ترجمه کتاب بیوشیمی هارپر(انتشارات جعفري)
  2. جمع آوري و پاسخ تشریحی به سوالات بیوشیمی در کتاب "مجموعه آزمونهاي ژنتیک انسانی" (انتشارات جامعه نگر)
  3. مروري جامع بر بیوشیمی (انتشارات براي فردا)
  4. بانک جامع سوالات بیوشیمی (انتشارات جامعه نگر- زیر چاپ)

ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین، متابولیسم پروتئین، متابولیسم آب و مواد معدنی، ویتامین ها، بیوشیمی کبد و مجاری صفراوی، بیوتکنولوژی، هورمون های

فوق کلیه، هورمون های جنسی زنان، بیوشیمی باروری و ناباروری، بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار، بیماری های ارثی و متابولیک، پروتئین های مایعات بدن،

بیوشیمی استخوان و دستگاه تنفسی، بیوشیمی مایع مغزی نخاعی، اسپکتروسکوپی جذب اتمی، کمی لومینسانس، اسپکتروسکوپی جذب اتمی، سلول

های بنیادی، بیوشیمی چشم، بیوشیمی ماهیچه، آب و بافرnew فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.