عکس
دکتر مهربان شاهی تعداد بازدید: 3624
آخرین بروز رسانی : 1399/11/27
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : رئیس دانشکده پیراپزشکی
ایمیل : shahimehraban@gmail.com
تلفن : ٠٧۶٣٣۶۶۶٣۶٧
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

1376  عضو کميته کنترل عفونت بيمارستان شهيد محمدی

1378  مسئول بخش آمار و مدارک پزشکی بيمارستان شهيد محمد

1379  عضو کميته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1381  رئيس اداره آمار و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1381   نماينده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در طرح رتبه بندی دانشکده های پزشکی

1382  عضو کميته تخصصی مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1382   عضو کميته برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1382   عضو کميته تحقيقات سيستمهای بهداشتی (HSR) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 1383   عضو شورای انفورماتيک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1383   عضو کميته فرعی آموزشی جهت تدوين گزارش سالانه هيآت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1382

1383   عضو کارگروه فناوری اطلاعات بيمارستان کودکان

1383   کارشناس مسئول فناوری اطلاعات بيمارستان کودکان در اجرای پروژه اصلاح ساختار نظام جامع اقتصادی مديريتی بيمارستان

1383   سرپرست اداره اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1383  کارشناس رابط سازمان در اجرای طرح "بهنگام سازی چارچوب کارگاههای کشور"

1385  عضو کميته سياست گزاری و راه اندازی شعبه بين المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مناطق آزاد

1385  عضو کميته ارتقا کيفيت حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1385   دبير کميته برنامه ريزی استراتژيک اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386   عضو شورای راهبردی انفورماتيک دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1386  دبير همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی- بندرعباس

1386  نماينده تام الاختيار معاونت آموزشی و تحقيقات جهت انجام مصاحبه علمی متقاضيان استخدام در رشته شغلی کارشناس آمار موضوعی و مسئول مدارک پزشکی (کاردان-کارشناس)

1387  عضو کميته پيگيری ها و برنامه ريزی های ارتقاء مقاطع کاردانی به کارشناسی دانشکده پيراپزشکی

1387  معاون آمار و اطلاع رسانی واحد آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات

1393 عضو مرکز تحقـيقات مديريت سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1393 مدير کار گروه فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1393 مدیر گروه رشته های فناوری اطلاعات سلامت و کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی

1394 رئیس مرکز ثبت سرطان چمعیتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1394 عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 


رديف

عنوان مقاله

نام مجله

سال چاپ

شماره

فصل

1

ميزان آگاهی مديران بيمارستانهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی

علوم پزشکی هرمزگان

هشتم

چهارم

زمستان 1383

2

بررسی نحوه سازماندهی اطلاعات مراقبت بهداشتی در بيمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مستقر در شهر تهران

علوم پيراپزشکی دانشگاه شهيد بهشتی

دوم

سوم

پاييز 1383

3

وضعيت بخش مدارک پزشکی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

علوم پزشکی هرمزگان

نهم

سوم

پاييز 1384

4

بررسی ميزان رضايت دانشجويان از خدمات کتابخانه ای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مجله الکترونيکی نشر کتابدار

-

-

1384

5

اثر عوامل محيطی بر وضعيت پرونده های پزشکی بايگانی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1382

علوم پزشکی هرمزگان

دهم

سوم

پاييز 1385

6

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

علوم پزشکی هرمزگان

هجدهم

سوم

1393

7

مطالعه تطبیقی پست های سازمانی مرتبط با بخش مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان ها و ارائه پیشنهاد برای ایران

علوم پزشکی هرمزگان

نوزدهم

دوم

1394

8

بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران: یک مطالعه کیفی

اطلاع رسانی پزشکی نوین

اول

سوم

1394

9

حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

دوم

دوم

1394

 

 

 

Year/Vol./No.

Title of Journal

Title of article

No.

2013:10(75).

Life Science Journal

HIS Interoperability among Health Care Center: Case of Iran

1

2013 sep: 21(3).

ACTA INFORM MED

The Effect of Educational Intervention on Medical Diagnosis Recording among Residents

2

Acceptance

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Health information management system, elderly health sector: A qualitative study in Iran

3

Vol. 1, 2015- page 375-385

AYER

Theoretical Approach to elderly Care Management Information Systems: Lesson learned from literature review

4

(2015): 200-208.

Global Journal of health science

Information Technology Governance Domains in Hospitals: A case study in Iran

5

 

             عنوان همايش            

زمان برگزاری همايش

عنوان مقاله

نوع پذيرش مقاله

نويسنده

چهارمين همايش سراسری مدارک پزشکی

ديماه 1382

بررسی وضعيت مستندسازی در بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

پوستر

اول

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

16/12/86

ارزيابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بيمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1384

پوستر

دوم

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

16/12/86

نقش سطستم های مديريت سند الکترونيکی (EDMS) در مديريت اطلاعات بهداشتی

سخنرانی

اول

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

16/12/86

بررسی تاثير بکارگيری برنامه نرم افزاری توليد گزارشات آماری بر عملکرد واحد آمار بخش مدارک پزشکی بيمارستان شريعتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سخنرانی

دوم

 

رديف

عنوان طرح

نوع همکاری

تاريخ تصويب

1

بررسی ميزان آگاهی و نگرش مديران بيمارستانهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به بخش آمار و مدارک پزشکی

همکار

81/10/30

2

بررسی وضعيت بخش مدارک پزشکی بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همکار

82/10/04

3

بررسی اثر عوامل محيطی پرونده های پزشکی بايگانی بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همکار

83/04/09

4

بررسی وضعيت مستندسازی عناصر اطلاعاتی تشخيصی فرمهای پذيرش و خلاصه ترخيص و خلاصه پرونده مدارک پزشکی بيماران بستری در بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1381

مجری طرح

 

1381

5

بررسی وضعيت کتابخانه های عمومی شهر بندرعباس در تابستان 1385

همکار

1385

6

بررسی آماری بيماران بستری شده در بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان براساس طبقه بندی ICD-10 طی سالهای 1384-1380

مجری طرح

1385

7

بررسی تاثير دوره بازآموزی اصول تشخيص نويسی بر ميزان آگاهی و عملکرد دستياران تخصصی بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

همکار

1385

8

بررسی میزان و علل کسورات بیمه ای بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی- نیمه اول سال 1387

مجری

1388

9

بررسی الگوی بیمار بستری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در طی سال های 86-1382

همکار

1388

10

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطلاعات بیمارستان مراکز درمانی ایران

مجری

1389

11

بررسی ساختار سازمانی بخش فناوری اطلاعات بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارائه الگو

همکار

1389

12

تخمین کارایی فنی بیمارستان های عمومی استان هرمزگان با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها DEA

مجری

1394

 

1-    کتاب "روش تحقيق در علوم پزشکی" با همکاری نسرين داوری و دکتر شهرام زارع  سال 1385- انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

2-  کتاب "راهنمای اوليه سيستم مدارک پزشکی براساس مدل سازمان جهانی بهداشت" با همکاری فريد خرمی، اسماعيل فاضل و مرجان جعفرزاده. سال 1386. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


1383      16 ساعت تدريس نرم افزار Excel -  18 ساعت تدريس نرم افزار مقدماتی ويندوز و PowerPoint

1384      8 ساعت تدريس مطالب دوره آموزشی مستندسازی مدارک پزشکی در سازمان تآمين اجتماعی

1386    ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در دوره بازآموزی اصول تشخيص نويسی برای دستياران تخصصی

1386   ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در دوره بازآموزی اصول تشخيص نويسی برای دستياران تخصصی

کارگاههای پژوهشی و آموزشی

رديف

عنوان کارگاه

تاريخ برگزاری

1

دوره نگهداری شبکه و پايگاه عرضه اطلاعات (HIC)

11/08/81 – 16/08/1381

2

ده گام پژوهش

08/11/81 – 10/11/1381

3

برنامه ريزی استراتژيک (4 روزه )

25/3/82 – 28/3/82

4

تدوين برنامه ريزی استراتژيک

05/05/1382

5

مديريت پايه سطح 1

20/08/82-    29/08/82

6

مقاله نويسی به زبان انگليسی

17/10/82-18/10/82

7

آشنايی با بانکهای اطلاعتی الکترونيکی Ovid

29/07/1383

8

مقاله نويسی پيشرفته انگليسی

27/03/1383- 29/03/1383

9

مديريت پژوهشی با تاکيد بر تعيين اولويتهای تحقيقاتی

14/02/1384 – 15/02/1384

10

مقاومت در برابر تغيير

22/02/1383

11

مديريت توسع و تحول

24/02/1383

12

بهره وری نيروی انسانی

23/02/1383

13

کارگاه آموزشی طرح درس و برنامه ريزی درسی

3/12/1383- 4/12/1383

14

کارگاه جايگاه سلامت الکترونيک در توسعه نظام سلامت

11/02/1384

15

مقاله نويسی به زبان انگليسی

1/2/84 – 2/2/84

16

مديريت پژوهشی با تاکيد بر تعيين اولويتهای تحقيقاتی

14/02/1384- 15/02/1384

17

ترجمه متون به زبان انگليسی

31/01/1384

18

کارگاه آموزشی تدوين برنامه جامع عملياتی و طراحی فرم ارزشيابی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی کشور

23/03/1384- 24/03/1384

19

مديريت مالی و بودجه

28/04/1384- 30/04/1384

20

روشهای مطالعه و يادگيری

24/09/1384

21

راهکارهای ارتقا کيفيت آموزش و پژوهش

24/03/1385- 26/03/1385

22

روش تدريس – روش ارزشيابی – طراحی سوالات

2/4/85 – 31/3/85

23

طراحی کوريکولوم آموزشی – تدوين اهداف آموزشی

3/4/85

24

مشاوره فرهنگی و علمی دانشجويان

6/4/85 – 4/4/85

25

کارگاه شئون اسلامی و آداب تعليم و تعلم

8/4/85 – 7/4/85

26

اخلاق پزشکی

9/4/85

27

آشنايی با تحول در آموزش علم پزشکی

11/4/85 – 10/4/85

28

نگارش متون علمی

13/4/85 – 12/4/85

29

روش تحقيق مقدماتی و پيشرفته

17/4/85 – 14/4/85

30

استفاده از منابع الکترونيکی

21/4/85 – 18/4/85

31

اولين همايش بررسی راهکارهای توسعه IT در دانشگاههای علوم پزشکی کشور (دانشگاه شهيد بهشتی)

25/11/85 – 26/11/1385

32

دومين دوره طرح معرفت ويژه اعضای هيات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

03/06/1386 – 08/06/1386

33

Elsevier Seminar 2006

06/12/2006

34

مقاله نويسی به زبان انگليسی

28/09/86 – 29/09/1386

35

مديريت عوامل روانی-اجتماعی موثر بر کار سيستم های اطلاعاتی(با تمرکز بر شبکه سازی)

03/10/86 – 04/10/1386

36

اولين کنگره کشوری دخانيات و سلامت

14/10/86 – 12/10/86

37

اولين همايش منطقه ای مديريت اطلاعات بهداشتی و مديريت خدمات بهداشتی

16/12/86

38

کارگاه Oral Presentation

01/12/1386 - 02/12/1386

39

کارگاه Poster Presentation

02/12/1386 -  03/12/1386

 
     40  کارگاه آموزشی مدیریت و رهبری دانشگاهی                        1394/08/28  
     41  کارگاه کشوری "ثبت سرطان جمعیتی"                                1394/08/23 - 1394/08/25
     42   دوره فلوشیپ پژوهش                  از تاریخ آذر ماه 1393 لغایت اردیبهشت ماه 1394 
 


new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
No records to display.