عکس
دکتر عبدالحسین مدنی تعداد بازدید: 2871
آخرین بروز رسانی : 1397/05/06
ویرایش پروفایل
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی اپيدميولوژي
گروه آموزشی : بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : -
سـمت اجرایی : رئیس دانشکده
ایمیل : abdolhossein.madani@hums.ac.ir
تلفن : 07633338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

1394 تا کنون معاون آموزشی دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1393تا کنون معاون پژوهشی دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1391 تا کنون رببس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1390 تا 1393 مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1388 تا 1390 معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت استان هرمزگان
1387 تا 1388 معاون اجرایی مرکز بهداشت استان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت استان هرمزگان
1386 تا 1387 معاون آموزشی دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1378 تا 1381 رئیس آموزشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1376 تا 1378 مدیر امور عمومی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ومرکز بهداشت استان هرمزگان
1371 تا 1373 کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان میناب
1371 تا 1373 کارشناس ستاد مرکز بهداشت شهرستان شبکه بهداشت و درمان میناب
1370 تا 1371 کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت میناب
1367 تا 1368 مربی آموزشگاه بهورزی میناب
 
-1121present “member of research council” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “member of medical ethics council” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “member of hospital infections committee” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “member of measles elimination committee” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “member of administrative evolution committee” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “member of malaria elimination committee” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “member of research council of HSR” Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1121present “vice chancellor of health affair at Hormozgan University of Medical Sciences and director of province health center, Hormozgan, Iran
“ 1121 – 1119Second deputy” at Province Health Center, Hormozgan, Iran
“ 1119-1118vice chancellor of education”at school of health, Bandarabbas, Iran
“ 1119-1118member of educational council” at school of health, Bandarabbas, Iran
“ 1119-1118 member of educational council”, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1118present “member of research council” at school of health, Bandarabbas, Iran
-1118present “member of tropical and infectious diseases research center”, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
-1118 present “member of malaria control committee of Hormozgan Province”, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabbas, Iran
“ 1112-1112lecturer” at school of health, Bandarabbas, Iran
“ 1112-2999principal” at school of health, Bandarabbas, Iran
“ 2999-2998lecturer” at school of nursing and midwifery, Bandarabbas, Iran
“ 2998-2992expert in field of public health” Minab district, Hormozgan province, Iran

 


1- بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان بندرعباس. سکینه دادی پور ، مینو رجایی ، عبدالحسین مدنی ، ارسلان احمدی کانی گلزار ، بتول کریمی ، راضیه اقبالی، علی صفری مرادآبادی. مجله علوم پزشکی پارس، دوره دوازدهم، شمارهدو، تابستان 1393
 
2-  عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس : یک مطالعه مبتنی بر جمعیت. سکینه دادیپور، عبدالحسین مدنی، امین قنبرنژاد،علی صفری مرادی،فیروز امانی، مرضیه حسینی، حمیده یگانه. فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. سال دوم . شماره 4 . تابستان
1393
 
3-  آگاهى و نگرش ساكنین شهرستان بندرعباس در خصوص اهداى عضو .علی صفری مرادی، عبدالحسین مدنی، فاطمه زارع، فیروز امانی و سکینه
دادیپور. فصلنامه علمى پژوهشى آموزش بهداشت و ارتقاى سلامت . دورة دوم، شمارة سوم، پاییز 1393
 
4-  تاثیر برنامه آموزشی بر میزان آگاهی و ترجیح نوع زایمان در زنان نخست زا. علی صفری مراد آبادی ، لاله حسنی ، امین قنبرنژاد ، عبدالحسین مدنی، مینو رجایی ، سکینه دادیپور . مجله سلامت و مراقبت سال شانزدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1393
 
5-  سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خوندر مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان جهرم. فاطمه السادات حسینی دکتر حسین فرشیدی
دکتر تیمور آقاملایی دکترعبدالحسین مدنی امین قنبرنژاد . مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز 93
 
6-  بررسی وضعیت بهداشت نانوای ها و میزان مصرف جوش شیرین در نا نهای مصرفی شهر بندرعباس. مهندس بابک گودرزی دكترعبدالحسین مدني دکتر موسی سلیمانی دكتر كاووس دیندارلو دکتر ولی علیپور . مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز 93
 
7-  عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در زنان باردارشهرجیرفت. شیده رفعتی عبدالحسین مدنی فاطمه مشایخی فوزیه رفعتی مطهره پیله ورزاده. مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز 93
 
8- بررسی شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و اختلالات تجمعی ناشی از تروما در صنعت آلومینیوم. عبدالحمید تاجور عبدالحسین مدنی مسعود فرحناک 3 امین قنبرنژاد. مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز 93
 
9- شاخصهای افتراق اقامتی بر اساس دادههای سرشماری سال 1385 در استان هرمزگان. کورش هلاکوئینائینی، محمود محمودی، سعیدهاشمی نظری، محمد شکاری، عبدالحسین مدنی. . مجله تخصصی اپیدمیولوژي ایران؛ 1392 ، دوره 9، شماره 4: صفحات 96-84.
 
10- مواجهه با دود محیطی تنباکو (سیگار و قلیان) در افراد بالای 15سال ساکن شهر بندرعباس. اکرم احمدی زاده فینی، دکتر تیمور آقاملایی،دکتر محسن دهقانی، دکتر شهرام زارع، دکتر عبدالحسین مدنی. مجله پزشکی هرمزگان سال شانزدهم شماره اول ، فروردین و اردیبهشت 1391
 
11- ارزیابی جامعه برای شناسایی و الویت بندی مشکلات محله چاهستانی های شهرستان بندر عباس. یونس محمدی، معصومه جواهر ي، لیلا مونسان، خالد رحمانی، کوروش هلاکویی ناینی، عبدالحسین مدنی، فریباقاسمی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره 1 شماره 1
بهار 1389
 
12-  بررسي فعالیتهای ضداكسیداني و میزان تركیبات فنلي عصاره هیدروالكلي مرزنجوش، كلپوره و آویشن دنائي. دکترعلی میرزایی، هاجر جابر هفشجانی،دکتر عبدالحسین مدنی. مجله پزشکی هرمزگان سال پانزدهم شماره چهارم، زمستان 1390
 
13-  فراوانی انگلهای روده ای در دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس.خجسته شریفی سرآسیابی، عبدالحسین مدنی ، دکتر شهرام زارع. مجله پزشکی هرمزگان سال پنجم شماره چهارم، زمستان 1380
 
14- Fereshteh Mazharizad, Sakineh Dadipoor, Abdoulhhossain Madani, Ali Safari Moradabadi Investigating the prevalence and causes of events leading to falls among the elderly hospitalized in Bandar Abbas hospitals. Journal of Education and Health Promotion. Vol. 4, February 2015. 61-66
15- Hassan Zabetian, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Alireza Yousefi, Fatemeh Haghshenas, Samira Farhadi, Abbas Ahmadi Vasmehjani, Saeideh Erfanian, Abdolhossein Madani. Prevalence of Human T-Lymphotropic Virus among High Risk Patients: A Cross-Sectional Study in Jahrom, Southern, Iran. Kasmera 2015. 63(1) 164-171
16- Reyhaneh Rouhi, Akbar Kazemi, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Hassan Zabrtian, Alireza Yousefi, Abdolhossien Madani, Mohammad
Hojjat-Farsangi. Evaluation of Aflatoxin M1 Contamination in Consuming Milk. Jokull Journal. Vol 65, No. 2; Feb 2015
17- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Alireza Yousefi, Hassan Zabetian, Abbas Ahmadi,Saeedeh Erfanian, Abdolhossein Madani, Mohammad Hojjat-Farsangi. Human T-Lymphotropic Virus Type I/II Virus Among Blood Donors: A Cross-Sectional Study, South of Iran. Jokull Journal. Vol 65, No. 2; Feb 2015
18- Saeed Sobhanian, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Mohammad Shojaei, Alireza Yusefi, Hassan Zabetian and Abdolhossien Madani. Anti-Phosphatidylcholines and Anti-phosphatidylethanolamine Antibodies in ST elevated versus non-ST elevated Acute Myocardial Infarction. Journal of Novel Applied Sciences. JNAS Journal-2015-4-1/91-93
19- Saeed Sobhanian, Mohammad Shojaei, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Amirhossain Sharifian, Alireza Yusefi, Hassan Zabetian, Saeedeh Erfanian, Abdolhossien Madani,Mohammad Hojjat-Farsangi. No Association Between Antiphosphatidic Acid Antibodies And Myocardial Infarction. Kasmera 2015. 63(1).320-328
20- Mohammad Pourahmadi, Fatemah Mehrabi, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Hassan Zabetian,Alireza Yusefi, Gholam Ali Jelodar, Abdolhossein Madani. Hepatic Histopathologic Side Effect of Atorvastatin in Rats. Jokull Journal. Vol 65, No. 3; Mar 2015
21- Mehrnoosh maalhagh, Mahshid Alborzi, Mohammad Yasin Karami, Mozhgan Sabzpoor, Ali Razeghi Jahromi, Alireza Yusefi, Hassan Zabetian, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Abdolhossain Madani. Kisspeptin Level In Women With GDM. Jokull Journal. Vol 65, No. 3; Mar 2015
22- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Mehrnoosh Maalhagh, Fateme Mohseniyan, Alireza Yousefi and Abdoulhossein Madani. MEDICAL
ETHICS COURSE IMPROVES MEDICAL PROFESSIONALISM: MEDICAL STUDENTS´ OPINIONS. Journal of Social Sciences 10 (2): 74-76, 2014
23- Abdoul Hossain Madani; Madhurima Dikshit; Debanshu Bhaduri; Teamur Aghamolaei; Seyed Hamid Moosavy; Ali Azarpaykan. Interaction of Alcohol Use and Specific Types of Smoking on the Development of Oral Cancer. Int J High Risk Behav Addict. 2014 March; 3(1): e12120
24- Seyed Mehdi Tabatabaei, Abdulghaffar Hassanzehi, Abdulrazzagh Pakzad , Mehdi Mohammdi, Abdoulhossain Madani. Factors Influencing Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Risk Perceptions in the General Population, Southeast Iran. Int J Infect. 2014 June; 1(1): e18150.
25- Ali Asadian, Teamur Aghamolaei, Abdul Hussian Madani and Amin Ghanbarnejad. The Impact of Cigarette Packaging Health Warning Labels on Smokers in Bandar Abbas, South Iran. Asian J. Med. Pharm. Res. 4 (1): 24-29, 2014
26- Ali Azarpaykan, Abdoul Hossain Madani (Corresponding author) Madhurima Dikshit, Debanshu Bhaduri, Teamur Aghamolaei Rasoul Sharifi. Interaction between Active Smoking and Alcohol Consumption on Oral Cancer: A Case-Control Study. TEKSTIL JOURNAL. VOL. 62 No. 2 February, 2013. (ISI)
27- Hossein Farshidi, Shafei Rahimi, Ahmadnoor Abdi, Sarah Salehi, Abdoulhossain Madani. Factors Associated With Pre-hospital Delay in Patients With Acute MyocardialInfarction. Iran Red Crescent Med J. 2013;(). (Pubmed)
28- Asghar Razmara, Abdoul Hossain Madani and Farideh Daneshnia. Effect of smokeless tobacco on oral cancer: A case-control study. Life Science Journal 2013;10(2s). (ISI)
29- Asghar Razmara, Abdoul Hossain Madani and Farideh Daneshnia. Effect of dietary habits in combination with alcohol and tobacco on oral cancer: A case-control study. Life Science Journal 2013;10(2s). (ISI)
30- Mussa Soleimani Ahmadi1,, Hassan Vatandoost, Mansoreh Shaeghi, Ahmad Raeisi,Farshid Abedi, Mohammad Reza Eshraghian, Teimur Aghamolaei, Abdol Hossein Madani, Reza Safari, Mahin Jamshidi, and Abbas Alimorad. Effects of Educational Intervention on Long-Lasting Insecticidal Nets Use in a Malarious Area, Southeast Iran. Acta Medica Iranica, Vol. 50, No. 4 (2012). (Pubmed)
31- M. Soleimani-Ahmadi, H. Vatandoost, M. Shaeghi, A. Raeisi, F. Abedi, M.R. Eshraghian, A. Madani, R. Safari, M.A. Oshaghi, M. Abtahi, H. Hajjaran. Field evaluation of permethrin long-lasting insecticide treated nets (Olyset®) for malaria control in an endemic area, southeast of Iran. Acta Tropica 123 (2012) 146– 153. (Pubmed)
32- Teamur Aghamolaei , Abdoulhossain Madani. Fish Consumption in a Sample of People in Bandar Abbas, Iran. Archives of Iranian Medicine, Volume 15, Number 9, September 2012. (Pubmed)
33- Ali Azarpaykan, Ramazan Motallebi, Afshin Takdastan, Abdoulhossain Madani. Performance of RO Water Treatment System of Jask City. Texas Journal of Science (TJS), 23(4 ) :475-477 April, 2012. (ISI)
34- Ali Azarpaykan, Masoud Novshadi, Ahmad Nohrgar, Abdoulhossain Madani. Cluster and Factor Analysis of Quality of Drinking Water (Case Study Bandar- e-Abbas). Texas Journal of Science (TJS), 23(4) : 472-474 April, 2012. (ISI)
35- Abdoul Hossain Madani, Debanshu Bhaduri, ,Madhurima Dikshit. Tobacco Use Status in Relation to Oral Cancer: A Case-Control Study. GJO. Issue No. 9 - January 1122
36- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Parvin Zareian and Abdolhossein Madani. Association of Insulin Resistance with Serum Interleukin- 6
and TNF-α Levels During Normal Pregnancy. Biomarker Insights
2 112206–6
37- Mohammad Shojaei, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Hamideh Ebadat,Seyed Hamid Moosavy, Bita Seddigh and Abdolhossien Madani . Anti-β 1Glycoprotein-I Antibody in Acute Myocardial Infarction. American Journal of Applied Sciences 8(8): 862-858, 1122
38- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Mortaza Pourahmd, Sara Azhdari, Gita Manshoori, Abdolhossain Madani and Seyed Hamid Moosavy . Immunity to Diphtheria in Haemodialysis Patients. American Journal of Infectious Diseases 8(2): 12-11, 1122
39- Sedigheh Sadat Tavafian; Teamur Aghamolaei; David Gregory; Abdoulhossain Madani. Prediction of Seat Belt Use Among Iranian Automobile Drivers:Application of the Theory of Planned Behavior and the Health Belief Model. Traffic Injury Prevention, 1122. 21: 2, 88
— 52
40- Tavafian SS, Aghamolaei T, Madani A. Predictors of speeding behavior among a sample of Iranian commercial automobile drivers: an application of the theory of planned behavior. Traffic Inj Prev. 1122Jun; 21(2): 8-188
41- Aghamolaei T, Tavafian SS, Madani A. Prediction of helmet use among Iranian motorcycle drivers: an application of the health belief model and the theory of planned behavior. Traffic Inj Prev.
1122Jun;21(2): 82-129
42- Hanafi-Bojd AA, Vatandoost H, Oshaghi MA, Eshraghian MR, Haghdoost AA, Abedi F, Zamani G, Sedaghat MM, Rashidian A, Madani AH, Raeisi A. Knowledge, attitudes and practices regarding
malaria control in an endemic area of southern Iran. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1122 May; 81(2): 512-892
43- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Akbar Kazemi, Gita Manshoori,Abdolhossien Madani, Seyed-Hamid Moosavy and Bita Seddigh. Seroprevalence of Rubella Virus in Women with Spontaneous Abortion. American Journal of Infectious Diseases 8(2):
29-26, 1122
44- Farshid Abedi • Hossain Madani • A. Asadi • Azim Nejatizadeh. Significance of blood-related high-risk behaviors and horizontal transmission of hepatitis B Virus in Iran. Arch Virol. Springer-Verlag 1122. DOI 2102118/s 1911-121-11815-y
45- Ali Daryanavard, Abdoulhossain Madani, Mohammad Saeid Mahmoodi,Shafei Rahimi, Fatemeh Nourooziyan and Mahmood Hosseinpoor. Prevalence of Depression among High SchoolStudents and its Relation to Family Structure. American Journal of Applied Sciences 8(2): 88-29, 1122
46- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Mohammad Reza Farjam, Farideh Mogharrab, Ali Daryanavard, Abdolhossien Madani, Mahmoud Hossienpour, Gita Manshoori, Mohammad Sadegh Gholvardi Yazdi, Hossien Davoudi, Hossein Montazerghaem and Reza Safari Hassanlangi. Anti ß1-lycoprotein I Antibodies in Women with Recurrent Spontaneous Abortion. American Journal of Biochemistry and Biotechnology 6(8): 168-168, 1121
47- Abdoulhossain Madania, Fatemeh Norozianb, Mohammad Karim Dashtiyanb, Teamur Aghamolaeia. Prevalence of overweight and obesity in male personnel of Hormozgan health centers, south part of Iran, 1121. Journal of Men's Health. October 2010, 7(3): 309-309.
48- Ahmad Reza Nakhayi, Tasnim Eghbal Eftekhaari, Hossein Montazerghaem, Seyedhamid Moosavy and Abdoulhossain Madani. A 18 Years Old Woman with Severe Headache and Few Episodes of Vomiting: A Case Report. American Journal of Infectious Diseases 6
(8): 219-218, 1121
49- Jamshidi Makiani Mahin, Davoodian Parivash, Madani Abdoulhossain, Allemohammad Azadeh, Amiri Zinab, Daryanavard Ali, Golvardi Yazdi Mohammad Sadegh, Pourbahri Maryam and Moosavi Afsaneh. Knowledge and Attitude of Persons Living with HIV+/AIDS (PLWAs) towards HIV/AIDS in Iran. American Journal of Infectious Diseases 6(2): 88-81, 1121
50- Abdoul Hossain Madani, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Madhurima Dikshit. Risk Assessment of Tobacco Types and Oral Cancer. American Journal of Pharmacology and Toxicology 5(2): 22-9,
1121
51- Abdoul Hossain Madani, Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Madhurima Dikshit. Socio-Demographic Factors Related to Oral Cancer. Journal of Social Sciences 6(1): 285-282, 1121
52- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Mahin Jamshidi Makiani, Mohammad Reza Farjam,Abdolhosin Madani, Malihe Amirian, Tasnim Eqbal Eftekhri and Sima Hamidipour. Cytomegalovirus Immunity in Pregnancy in South of Iran. American Journal of Infectious Diseases 6(2): 21-8, 1121
53- A.H. Madani, M. Dikshit, D. Bhaduri. The role of smoking and smokeless tobacco in development of oral cancer: A case–control study in Pune, India. Oral Oncology Supplement 2, Poster session III, (1119) 112–126
54- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Abdol Hosaini Madani. Holly Ramadan Fasting Reduces Total Serum IgE. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY/S215. Vol. 8, suppl. 8, November 1119
55- Abdolreza Sotoodeh Jahromi, Rahim Raoofi, Marzieh Sarikhani and Abdolhossain Madani. Evaluation of Anti-Tetanus Immunity in Haemodialysis Patients. American Journal of Immunology 5 (8): -218
221, 1119
56- Sotoodeh Jahromi A, Shojaei M, Hekmati H, Vahid M, Madani A. Blood Serum Levels of IL-2a, IL- 6and TNF-a in Patients on Maintenance Hemodialysis. Iranian Journal of Kidney Diseases, Volume 2, Supplement 2, December 01119
57- Sharifi.k, Madani.AH, Zare.SH. Prevalence of Intestinal parasites among primary school students, Bandarabbas, Iran. HUMS medical Journal. 2000, 4:25 -30.

 


 International congress
 
Poster presentation entitled: “Interaction between dietary habits and substance abuse on the risk of oral cancer” in 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition. Jun 1122 8-5. Bangkok, Thailand
Poster presentation entitled: “Knowledge and Attitude of Persons Living with HIV+/AIDS (PLWAs) towards HIV/AIDS in Iran” in International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance. Vienna AustriaFebruary 122 1 8-8
Poster presentation entitled: “Prevalence of overweight and obesity in male personnel of Hormozgan health centers, south part of Iran, International Congres of Men`s Health, France, October 1121
Poster presentation entitled: “Holly Ramadan Fasting Reduces Total Serum IgE” in the 2rd Iranian Asthma Meeting The 8th Biennial Seminar of Iranian Society of Asthma and Allergy (ISAA). November 1119. Kish, Iran
Poster presentation entitled: “Seroprevalence of hepatitis E virus in β-thalassemic patients, Iran” in the 2rd Congress of Europian Microbiologists, Gothenburg, Sweden, June 18-July 1, 1119 0
Poster presentation entitled: “Blood Serum Levels of IL-2a, IL- 6and TNF-a in Patients on Maintenance Hemodialysis” in 21th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation, Kish Island, Iran, 28-25, December, 01119
Poster presentation entitled: “Dietary factors associated with the risk of oral cancer” in 29th International Congress of Nutrition (ICN 1119) -8
9October, Bangkok-Thailand
Oral presentation entitled: Bidi smoking and oral cancer a case-control study in Pune, India in First regional congress of tobacco and health, 1119, Kish, Iran
Poster presentation entitled: The role of smoking and smokeless tobacco in development of oral cancer: A case-control study in Pune, Indi, in Second World Congress of the International Academic of Oral Oncology 22-8July 1118, Toronto, Canada
Poster presentation entitled: Antibiotic susceptibility among selected aerobic Gram-negative bacilli in a general hospital, Southern Iran in
XVIIth International Congress for Tropical Medicine and Malaria, 1118, Jeju, Korea
Poster presentation entitled: Risk of active smoking for oral cancer,
21th International congress of behavioral medicine, 1118, Tokyo, Japan
Oral presentation entitled: Non-vegetarian Habits and Oral Cancer: a Case-Control Study in Pune, India in 21th International congress of behavioral medicine, 1118, Tokyo, Japan
Poster presentation entitled: Physical activity among medical sciences students: a study from Bandarabbas, Iran in 21th International congress of behavioral medicine, 1118, Tokyo, Japan
Oral presentation entitled: Stages of change for reducing fat among adults in Bandarabbas, Iran. 21th International congress of behavioral medicine, 1118, Tokyo, Japan
Poster presentation entitled: Tobacco chewing habits among oral cancer patients in Pune, Maharashtra, India. 9th International Congress of Behavioral Medicine Bangkok-Thailan 1116
Poster presentation entitled: The prevalence of urinary tract infections and sexually transmitted disease in women in Bandarabbas, Iran. 9th International union against sexually transmitted infectious (IUSTI) world congress 21 - 28 November 1115
Bangkok-Thailand
Poster presentation entitled: Microbiological evaluation of female patients suspected to urinary tract infectious in Yassoj, Iran. 9th International union against sexually transmitted infectious (IUSTI) world congress 28-21November 1115Bangkok-Thailand
 
 National congress
 
Poster presentation entitled: Quality of life in elders after stroke, fifth national congress of epidemiology, Sanandaj, Iran
Oral presentation entitled: Prevalence of Tobacco Use among Oral Cancer Patients, first national congress on tobacco and health 1 - 8 Jan 1118, Bandarabbas, Iran

2.Community based survey
1. Clinical-based survey
2. Tobacco and health
8.Cancer and risk factors
5. Infectious diseases; Malaria, HIV, TB, Urinary Tract Infections and Sexually Transmitted Disease
6.Community based cancer awareness, mass education and anti-tobacco campaign  • Community based survey
  •  Clinical-based survey
  •  Tobacco and health
  • Cancer and risk factors
  • Infectious diseases; Malaria, HIV, TB, Urinary Tract Infections and Sexually Transmitted Disease
  • Community based cancer awareness, mass education and anti-tobacco campaign

new فایل های ارسالی
ردیفعنواندانلود فایل
1 Anti-Phosphatidylcholines and Anti-phosphatidyleth
2 Evaluation Of Aflatoxin M1 Contamination In Consum
3 Factors Influencing Crimean-Congo Hemorrhagic Feve
4 Human T-Lymphotropic Virus
5 Natural Immunity Against Haemophilus influenza Typ
6 No association between antiphosphatidic acid antib