تصویــــر

تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

استاد

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالعظیم نجاتی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

دكتري تخصصي ژنتيك انساني

دانشيار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

معاون توسعه مدیریت و منابع

دكتري تخصصی مهندسي بهداشت محيط

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعليرضا سبحانی

معاون آموزشی

دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

دانشيار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدحسين داودي

رئیس دانشگاه

دكتري تخصصي علوم تغذيه

استاديار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عبداله ‌غريب زاده

معاون درمان

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

استاديار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دباغ

معاون غذا و دارو

دكتراي تخصصی داروسازي

استادیار

جزئیات بیشتر