تصویــــر

محمود حسین پور

معاون بهداشتی

دکتری روانشناسی سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین اقتداربختیاری

مدیر شبکه بهداشت

پزشک عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

استاد

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌حسين ‌فرشيدي

رئیس دانشگاه

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

استاد

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید کاشانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) بیهوشی قلب

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صدیقه عابدینی

معاون دانشجویی و فرهنگی

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالله غریب زاده

معاون درمان

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

استادیار

جزئیات بیشتر