تصویــــر

تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

دكتري Ph.D آموزش بهداشت

استاد

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالعظیم نجاتی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

دكتري تخصصي ژنتيك انساني

دانشيار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

معاون توسعه مدیریت و منابع

دكتري Ph.D مهندسي بهداشت محيط

دانشيار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعليرضا سبحانی

معاون آموزشی

دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

دانشيار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عبداله ‌غريب زاده

معاون درمان

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

استاديار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دباغ

معاون غذا و دارو

دكتري Ph.D داروسازي

استاديار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدحسين داودي

رئیس دانشگاه

دكتري تخصصي علوم تغذيه

استاديار

جزئیات بیشتر