نام خانوادگی :
مـسئولـین ارشـد
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالعظیم نجاتی زاده
سمت اجرایی : معاون فرهنگی و دانشجویی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سيدعليرضا سبحانی
سمت اجرایی : معاون آموزشی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : تیمور آقاملایی
سمت اجرایی : سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت
مرتبه علمی : استاد
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عبداله ‌غريب زاده
سمت اجرایی : سرپرست معاونت درمان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سيدحسين داودي
سمت اجرایی : سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی تغذیه
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه دباغ
سمت اجرایی : معاون غذا و دارو
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی فارماکولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کاووس دیندارلو
سمت اجرایی : سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بهداشت محیط
مرتبه علمی : دانشیار