تصویــــر

تیمور آقاملایی

معاون تحقیقات و فناوری

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

استاد

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدحسين داودي

رئیس دانشگاه

دكتري تخصصی تغذیه

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتری تخصصی-بهداشت محیط

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سيدعليرضا سبحانی

معاون آموزشی

دکتری تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالعظیم نجاتی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتری تخصصی ژنتیک انسانی مولکولی

دانشیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

‌عبداله ‌غريب زاده

معاون درمان

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي قلب و عروق

استادیار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دباغ

معاون غذا و دارو

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

جزئیات بیشتر