دانشکده : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویر

شهرام زارع

استاد

دكتري تخصصی آمارحياتي

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

تیمور آقاملایی

استاد

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

نپتون سلطانی

استاد

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سهیلا معین

استاد

دكتری تخصصی بيوشيمي

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

مينو رجائی

استاد

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدباقر ‌رحمتي

دانشيار

فوق تخصص عفوني اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

حميدرضا ‌سامي مقام

دانشيار

فوق تخصص نفرولوژي

گروه آموزشی نفرولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

شهرام باغستانی

دانشیار

دکتری تخصصی-پوست

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویر

شاهرخ رجائی

دانشيار

فوق تخصص بيماريهاي قلب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

هاشم ‌جري نشين

دانشيار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

علیرضا ‌جليلي اصل

دانشيار

دكتري تخصصي ارتوپدي

گروه آموزشی جراحی اورتوپدی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالرضا صلاحی مقدم

دانشیار

دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

مجید کاتبی

دانشیار

دكتري تخصصی علوم تشريحي

گروه آموزشی آناتوومی

جزئیات بیشتر
تصویر

قاسم عطارزاده

دانشیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سيدعليرضا سبحانی

دانشیار

دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

امید صفا

دانشیار

دكتراي تخصصي ايمونولوژي

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویر

خجسته شریفی سرآسیابی

دانشیار

دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

پروین لک بالا

دانشیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

‌پريوش ‌داوديان

دانشيار

دكتري تخصصي بيماريهاي عفوني

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویر

یعقوب حامدی

دانشیار

دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

حسین منتظرقائم

دانشیار

فوق تخصص جراحي قلب و فلوشیپ پیوند قلب و ریه از انگلستان

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد شکاری

دانشيار

دكتري تخصصي ژنتيك انساني با گرايش مولكولي

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالعظیم نجاتی زاده

دانشيار

دكتري تخصصي ژنتيك انساني

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

موسی سلیمانی احمدی

دانشیار

دكتري تخصصی حشره شناسي پزشكي ومبارزه باناقلين

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالحسین مدنی

دانشیار

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

کیانوش ملک زاده

دانشيار

دكتري ژنتيك پزشكي مولكولي و بيوتكنولوژي

گروه آموزشی ژنتیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

صدیقه جوادپور

دانشیار

دكتري تخصصی بيوتكنولوژي با گرايش ميكروبيولوژي

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

علیرضا جهانلو

دانشیار

دكتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی تغذیه

جزئیات بیشتر
تصویر

حبیب الله ترکی

دانشیار

دكتري تخصصی انگل شناسي پزشكي

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی زارع

دانشیار

دكتري تخصصی بهداشت حرفه اي

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

کاووس دیندارلو

دانشیار

دكتري تخصصی مهندسي بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

‌حسين ‌فرشيدي

دانشيار

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيدحميد ‌موسوي

دانشيار

فوق تخصص گوارش بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدعلي ‌مولوي

دانشيار

فوق تخصص خون و سرطان اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي

دانشيار

دكتري تخصصي اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عليرضا ‌مويدي

دانشيار

فوق تخصص اعصاب اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

نادره نادری

دانشیار

دكتري تخصصی ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

یعقوب آشوری تازیانی

استاديار

دكتري تخصصي راديوتراپي

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

سميه كريمي قرطماني

استادیار

دكتري تخصصي راديولوژي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهرداد خضري

استادیار

دكتري تخصصي راديولوژي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

منصور صانعي

استادیار

دكتري تخصصي راديولوژي

گروه آموزشی جراحی گوش و حلق و بینی

جزئیات بیشتر
تصویر

فرح ‌مويدي

استاديار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

هادی یوسفی

استادیار

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

‌علي اصغر ‌ابريشمي زاده

استاديار

دكتري تخصصي مغزواعصاب

گروه آموزشی داخلی نرولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

اسداله كاراژيان

استادیار

دكتري تخصصي پروتز دندان

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

هدا صفا ايسيني

استادیار

دكتري تخصصي داخلي

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس رحیمی

استادیار

دکتری تخصصی جراحی عمومی

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

آزاده عبدالهي

استادیار

دكتري تخصصي جراحي عمومي

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

مريم اسدي

استادیار

دكتري تخصصي ارتوپدي

گروه آموزشی جراحی اورتوپدی

جزئیات بیشتر
تصویر

افروز آزاد

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

مريم عزيزي كوتنائي

استادیار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

الهه بهبودي

استادیار

دكتري تخصصي گوش وحلق وبيني

گروه آموزشی جراحی گوش و حلق و بینی

جزئیات بیشتر
تصویر

رضا آزادي احمدآبادي

استادیار

دكتري تخصصي پوست

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویر

سيما مسعودنيا

استادیار

دكتري تخصصي پوست

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویر

صديقه توكلي

استادیار

دكتري تخصصي پوست

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویر

حبيب الله فرجي

استادیار

دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

عطيه گلبن

استادیار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

علي مسعودي فر

استادیار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

ماهان مازيار

استادیار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

خسرو شريفي

استادیار

فوق تخصص جراحي قلب

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

اقدس دهقاني

استادیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

آزيتا هدايتي

استادیار

دكتري تخصصي پريودانتيكس

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

ندا رستگارفرد

استادیار

دكتري تخصصي پريودانتيكس

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا جوانمردي

استادیار

دكتري تخصصي ارتودنسي

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویر

منصوره حقوقي

استادیار

فوق تخصص هماتولوژي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

سميره عابدینی

استادیار

دکتری برنامه ریزی آموزشی و درسی

گروه آموزشی EDC

جزئیات بیشتر
تصویر

مطهره احمدي

استادیار

دكتراي تخصصي داروسازي باليني

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویر

مریم عباسی

استادیار

دکترای تخصصی شیمی دارویی

گروه آموزشی شیمی داروئی

جزئیات بیشتر
تصویر

احمدآقا ‌نگهي

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي اعصاب

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

شعله ‌نمازی

استادیار

دكتري تخصصی مشاوره وراهنمايي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

مرضيه ‌نيك پرور

استاديار

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

مجيد ‌وطن خواه

استاديار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

سیده فرزانه موسوی

استاديار

دكتري تخصصي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

سيدعبداله ‌موسوي

استاديار

دكتري تخصصي اسيب شناسي باليني

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

کامبیز قاسمی

استاديار

فوق تخصص كليه اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

الهام کاظمی جهرمی

استاديار

دكتري تخصصي پاتولوژي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

میترا کاظمی جهرمی

استادیار

دکتری تخصصی- ‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

رخشانه گودرزی

استاديار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی لاله زاری

استاديار

دكتري تخصصي پزشكي قانوني

گروه آموزشی پزشکی قانونی

جزئیات بیشتر
تصویر

کوروش محمدی

استادیار

فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مستانه محمدی

استادیار

فوق تخصص -‌ روماتولوژي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن محمدیان

استادیار

فوق تخصص - ‌خون وسرطان بالغين

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

آرزو مسرور

استاديار

فوق تخصص روماتولوژي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس معلمی

استاديار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهرداد ملک شعار

استاديار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

فردوس ‌مذنبي

استادیار

فوق تخصص-جراحي پلاستيك ترميمي

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

فريبا ‌منصوري

استاديار

دكتري تخصصي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه ‌يحيي پور ضياكلايي

استادیار

فوق تخصص-‌بيماريهاي ريه

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌رضا ‌يزداني

استاديار

دكتري تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

هادي ‌اسحقي ثاني

استاديار

دكتري تخصصي طب كار

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه بازرگانی پور

استادیار

دكتري تخصصی بهداشت باروري

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

کامران قاسمی

استاديار

فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

فرهاد ملاحسینی

استاديار

فوق تخصص جراحي پلاستيك وترميمي

گروه آموزشی پوست

جزئیات بیشتر
تصویر

ابوالحسن دیوبند

استاديار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

سکینه شکوهیان

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

حسام علیزاده

استادیار

دكتري تخصصی باكتري شناسي

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دكتراي تخصصی زيست فناوري دارويي

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویر

مریم استقامتی

استادیار

فوق تخصص کلیه کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

فرهاد قهرمانی

استادیار

فوق تخصص گوارش کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه دباغ

استادیار

دكتراي تخصصی داروسازي

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویر

حبیب اسلامی

استادیار

دكتراي تخصصی فارماكولوژي

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

ولی علیپور

استادیار

دكتري تخصصی بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

نرگس خاقان زاده

استادیار

دكتري تخصصی ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه شاعرزاده

استادیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

اسماعیل غنی

استادیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

ناهید داودیان

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهسا رحیم زاده

استادیار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

جبرئیل شمس الدین

استادیار

دكتري تخصصی انگل شناسي وحشره شناسي

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

نسرین امانی

استاديار

دكتري تخصصي پزشكي هسته اي

گروه آموزشی فیزیک پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهران شاهی

استادیار

دکتری تخصصی حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن حیدری

استادیار

دكتري تخصصی بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

علیرضا صانعی

استادیار

دكتري تخصصی حشره شناسي پزشكي ومبارزه باناقلين

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

امید رحمانیان

استادیار

دكتري تخصصی شيمي

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

شیرین امیری مقدم

استادیار

دكتري تخصصی علوم تغذيه

گروه آموزشی تغذیه

جزئیات بیشتر
تصویر

حامد گوکلانی

استادیار

دكتري تخصصی ويروس شناسي

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید شجاع

استادیار

دكتري تخصصی باكتري شناسي پزشكي

گروه آموزشی میکروب و ویروس شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

سید حسین سعادت

استاديار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد مهدی ناصری

استاديار

دكتري تخصصي ارتودنسي

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویر

فرناز فخری

استاديار

دكتري تخصصي ارتودنسي

گروه آموزشی ارتودنسی

جزئیات بیشتر
تصویر

نجمه شنبه زاده

استاديار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان وتشخيص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

احسان فرجود

استاديار

دكتري تخصصي پروتزهاي دنداني

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویر

نسیم مختاری گوراب

استاديار

دكتري تخصصي راديولوژي دهان فك وصورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سیده آناهیتا پورهاشمی

استاديار

دكتري تخصصي دندانپزشكي ترميمي

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

هانیه مهرپور

استاديار

دكتري تخصصي پروتزهاي دنداني

گروه آموزشی پروتز

جزئیات بیشتر
تصویر

ثمره عباسی

استاديار

دكتري تخصصي راديولوژي دهان فك وصورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا حسینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی علیزاده

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالمهدی عراقی زاده

استاديار

دكتري تخصصي اندودانتيكس

گروه آموزشی اندودانتیکس

جزئیات بیشتر
تصویر

فرهاد قدیری صوفی

استادیار

دكتري تخصصی فيزيولوژي

گروه آموزشی فیزیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

لاله حسنی

استادیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

ابراهیم افتخار

استادیار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی حیرانی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

صدیقه عابدینی

استادیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

حسام الدین کمال زاده

استادیار

دكتري تخصصی سيستم هاي اطلاعاتي

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

عارف فقیه

استادیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

علی موصلی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

معصومه افسا

استاديار

دكتري تخصصي راديولوژي دهان فك وصورت

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سمانه بذرگری

استاديار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان وتشخيص

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

خیزران بهارلوئی

استاديار

دكتري تخصصي دندانپزشكي ترميمي

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

اکرم زین الدینی میمند

استاديار

دكتري تخصصي بيماريهاي دهان

گروه آموزشی بیماریهای تشخیص و دهان

جزئیات بیشتر
تصویر

الهام ایمانی

استادیار

دكتري تخصصی پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن ‌دهقاني زاهداني

استاديار

دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سمیرا ذاكري شهسواري

استاديار

دكتري تخصصي اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا مستانه

استادیار

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

نسرین داوری دولت آبادی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

افسانه کرمستجی

استادیار

دكتري تخصصی ميكروب شناسي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

سیدعبدالوهاب تقوی

استادیار

دكتري تخصصی بيولوژي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید کاشانی

استادیار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی حسنی آزاد

استادیار

دكتري تخصصي بيماريهاي عفوني

گروه آموزشی داخلی عفونی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهربان شاهی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

غلامرضا ‌فرشيدفر

استادیار

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

سلما نادری

استاديار

فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

الهام بوشهری

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

افشین سمیعی

استاديار

دكتري تخصصي ايمونولوژي

گروه آموزشی ایمونولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمود خیاطیان

استادیار

دكتري تخصصی بيوشيمي باليني

گروه آموزشی بیوشیمی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی جمشیدی

استاديار

فوق تخصص جراحي پلاستيك وترميمي

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

امیر جمشیدی

استاديار

دكتري تخصصي چشم پزشكي

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

لادن ‌حاجي عبدالرسول

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌ابولفضل ‌حكيمي ركن آبادي

استادیار

دکتری تخصصی-‌طب كار

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عنايت اله ‌حمزه اي

استاديار

دكتري تخصصي مغزواعصاب

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید حیاتی

استاديار

دكتري تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

‌مجتبي ‌خادمي بفروئي

استادیار

دکتری تخصصی-‌بيماريهاي داخلي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

معصومه ‌خيرانديش

استادیار

فوق تخصص-‌غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

سحر عباسی

استادیار

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

جزئیات بیشتر
تصویر

فرزانه ‌عتيق پور

استاديار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدي ‌عسكري

استاديار

دكتري تخصصي گوش وحلق وبيني

گروه آموزشی جراحی گوش و حلق و بینی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهين عسکری

استادیار

دكتري تخصصی روانشناسي باليني

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

آذين ‌علوي

استاديار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عبداله ‌غريب زاده

استاديار

دكتري تخصصي بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد امین امامی

استاديار

فوق تخصص بيماريهاي قلب و عروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

سيدحسام الدين ‌بني هاشمي

استاديار

فوق تخصص جراحي قفسه صدري

گروه آموزشی جراحی تخصصی

جزئیات بیشتر
تصویر

سید علی بنی هاشمی

استاديار

دكتري تخصصي چشم پزشكي

گروه آموزشی جراحی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

ترانه تراکمه

استاديار

فوق تخصص روماتولوژي

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدرضا ‌سعيدي فر

استاديار

دكتري تخصصي چشم پزشكي

گروه آموزشی چشم

جزئیات بیشتر
تصویر

سعيده ‌شهسواري

استاديار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌منصور ‌صانعی

استادیار

دکتری تخصصی راديولوژي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيدحمزه ‌صديق

استاديار

دكتري تخصصي روانپزشكي

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه ‌صفدريان

استاديار

دكتري تخصصي اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

مجيد ‌صفرپناه

استاديار

دكتري تخصصي جراحي عمومي

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيد مهرداد ‌صولتي دهكردي

استاديار

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌سيد اشكان ‌طبيب زاده دزفولي

استاديار

دكتري تخصصي طب اورژانس

گروه آموزشی طب اورژانس

جزئیات بیشتر
تصویر

مهرداد ‌صيادي نيا

استاديار

دكتري تخصصي جراحي عمومي

گروه آموزشی جراحی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

شاهين ‌عباس زاده

استاديار

فوق تخصص قلب وعروق

گروه آموزشی داخلی قلب

جزئیات بیشتر
تصویر

مازيار ‌رستگار

استادیار

فوق تخصص- ‌قلب کودکان

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

ناصر ریاضی

استاديار

دكتري تخصصي اورولوژي

گروه آموزشی جراحی ارولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

‌عليرضا ‌عبداله زاده بقائي

استاديار

دكتري تخصصي بيهوشي

گروه آموزشی جراحی بیهوشی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهران احمدی

استاديار

فوق تخصص عفوني اطفال

گروه آموزشی کودکان

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا اطاعتی

استاديار

دكتري تخصصي زنان وزايمان

گروه آموزشی زنان و مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدرضا اوزی

استاديار

فوق تخصص خون وسرطان

گروه آموزشی داخلی

جزئیات بیشتر
تصویر

علی آتش آب پرور

استادیار

دکتری تخصصی آسيب شناسي

گروه آموزشی پاتولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

سخاوت ‌عامري سياهويي

مربي

فوق ليسانس قارچ شناسي پزشكي

گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ شناسی

جزئیات بیشتر
تصویر

سمانه علی زاده

مربي

فوق ليسانس ايمونولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

امین قنبرنژاد

مربی

دانشجوی دکتری -آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

عزیز رحیمی زاده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

افسون پیروزان

مربي

فوق ليسانس مترجمي زبان انگليسي

گروه آموزشی زبان

جزئیات بیشتر
تصویر

مجید ترماحی

مربي

فوق ليسانس هماتولوژي

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویر

قاسم سبحانی

مربی

فوق ليسانس هوشبري

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

محمدصادق گل وردی یزدی

مربي

فوق ليسانس بيهوشي

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

فرزانه برخورداری

مربي

فوق ليسانس فيزيولوژي

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطیما رضایی

مربي

فوق ليسانس علوم تشريحي

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویر

حمید محمودی

مربي

فوق ليسانس زبان انگليسي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

سعید حسینی تشنیزی

مربی

فوق ليسانس آمارزيستي وبهداشتي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

نادر عالیشان

مربي

فوق ليسانس كتابداري واطلاع رساني

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

فرید خرمی

مربی

فوق ليسانس مدارك پزشكي

گروه آموزشی EDC

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد حق پرست

مربي

فوق ليسانس راديولوژي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدیه افخمی

مربي

فوق ليسانس فيزيك پزشكي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

وریا پروایی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد هادی محمودی نژاد

مربی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

محمد حسین حیوی حقیقی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویر

آزیتا کامجو

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

کبری کمالی

مربي

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

حسن خشنو

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

سمیه کمال پور

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

بلقیس شیبانی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

فوزیه مختاری

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

زهرا خادمی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

پروین رضایی

مربي

فوق ليسانس تحقيقات آموزشي

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس فضلی

مربي

فوق ليسانس علوم قرآن وحديث

گروه آموزشی معارف

جزئیات بیشتر
تصویر

آسیه پرمهریابنده

مربي

فوق ليسانس مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

ناهید مرادی

مربي

فوق ليسانس ميكروب شناسي

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

مریم منتصری

مربي

فوق ليسانس آمارزيستي وبهداشتي

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

معصومه مهدوی فر

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

سیمین سوداگر

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

ندا امیرخسروی

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

پگاه پیران

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

پریچهر صباغ زاده

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

لیلی درویش

مربي

فوق ليسانس فيزيك پزشكي

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویر

راضیه بیگی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی فوریت های پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویر

محسن آزاد

مربي

فوق ليسانس آمارزيستي وبهداشتي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

صفا صدقیانی

مربی

دکترای پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

عبدالحمید تاجور

مربي

فوق ليسانس بهداشت حرفه اي

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

بابک گودرزی

مربي

فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

مهدی بهجتی

مربي

فوق ليسانس بهداشت

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویر

حمیدرضا غفاری

مربي

فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویر

عباس پودات

مربی

کارشناس ارشد- حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویر

ساناز بستانی

مربي

فوق ليسانس پرستاري گرايش داخلي وجراحي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

ساناز صفرزاده

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

نرگس طیاری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه عشقی

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

رضا جمهیری

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

عارفه شاهی

مربي

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

پونه یوسفی

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

رفعت جوادي

مربی

فوق ليسانس مديريت آموزشي

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویر

فريبا اسدي نوقابي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

زكيه احمدي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویر

اعظم مريدي

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

مژده بنائي

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

فاطمه دبيري

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویر

نجمه راستی کردار

مربی

فوق لیسانس-روانشناسی بالینی

گروه آموزشی روان پزشکی

جزئیات بیشتر