گروه آموزشی : کودکان
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدباقر ‌رحمتي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص عفوني اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : سمیرا ذاكري شهسواري
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مازيار ‌رستگار
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص- ‌قلب کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : شاهرخ رجائی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص بيماريهاي قلب اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه ‌صفدريان
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سید حسین سعادت
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدعلي ‌مولوي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص خون و سرطان اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : کامبیز قاسمی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص كليه اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عليرضا ‌مويدي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص اعصاب اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرهاد قهرمانی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص گوارش کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : رخشانه گودرزی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهران احمدی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص عفوني اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کوروش محمدی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مریم استقامتی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص کلیه کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سلما نادری
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ابوالحسن دیوبند
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار