گروه آموزشی : کودکان
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدباقر ‌رحمتي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص عفوني اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : شاهرخ رجائی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص بيماريهاي قلب اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه ‌صفدريان
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سید حسین سعادت
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدعلي ‌مولوي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص خون و سرطان اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : کامبیز قاسمی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص كليه اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ‌عليرضا ‌مويدي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص اعصاب اطفال
مرتبه علمی : دانشيار
تصویر نام و نام خانوادگی : رخشانه گودرزی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالمجيد ‌ناظمي قشمي
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي اطفال
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هاشم لشگري كلات
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص مغزو اعصاب كودكان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : زهرا آل ابراهیم دهكردی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ملیحه محمدزاده ایسینی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای فوق تخصصی خون و سرطان کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مریم استقامتی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص کلیه کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کوروش محمدی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : زینب اللهی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای فوق تخصصی طب نوزادی و پیرامون تولد
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مریم محمدیان حکمی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای فوق تخصصی بیماری‌های عفونی کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مرجان تاری وردی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای فوق تخصصی بیماری‌های عفونی کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : راضیه معظمی گودرزی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : امیر حسابی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای فوق تخصصی خون و سرطان کودکان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سلما نادری
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نوزادان
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سمیرا ذاكري شهسواري
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدرضا کارگرفرد جهرمی
گروه آموزشی : کودکان
مدرک تحصیلی : دکترای فوق تخصصی قلب کودکان
مرتبه علمی : استادیار