سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

امید صفا

دانشیار

دكتراي تخصصي

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دكتراي تخصصی زيست فناوري دارويي

گروه آموزشی فارماکوگنوزی و بیولوژی دارویی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب اسلامی دولابی

استادیار

دكتراي تخصصی فارماكولوژي

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم عباسی

استادیار

دکترای تخصصی شیمی دارویی

گروه آموزشی شیمی داروئی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمود امیدی

استادیار

دکترای تخصصی داروشناسی سم شناسی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سارا نیکوفال سهل آبادی

استادیار

دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پریسا سرکوهی

استادیار

دکترای تخصصی داروشناسی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سلیمه میرزایی

استادیار

دکترای تخصصی شیمی دارویی

گروه آموزشی شیمی داروئی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدیه فرهنگی

استادیار

دکترای تخصصی فارماسیوتیکس

گروه آموزشی فارماسیوتیکس

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نیلوفر کهکشانی

استادیار

دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی و بیولوژی دارویی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد فتحعلی پور

استادیار

دکترای تخصصی فارماکولوژی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر