سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

امید صفا

دانشيار

دكتري تخصصي ايمونولوژي

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دكتري تخصصی زيست فناوري دارويي

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دباغ

استادیار

دكتري تخصصی داروسازي

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب اسلامی

استادیار

دكتري تخصصی فارماكولوژي

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر