سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

امید صفا

دانشیار

دکتری تخصصی

گروه آموزشی داروسازی بالینی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه هندیجانی

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دباغ

استادیار

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

گروه آموزشی فارماکوگنوزی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب اسلامی

استادیار

دکتری تخصصی فارماکولوژی

گروه آموزشی سم شناسی و داروشناسی

جزئیات بیشتر