سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

پونه یوسفی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسین حشمتی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر