سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

سمانه علی زاده

مربي

فوق ليسانس ايمونولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پونه یوسفی

مربي

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم احمدی نژاد

مربي

فوق ليسانس آموزش پرستاري گرايش بهداشت

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر