سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

سمانه علی زاده

مربی

فوق ليسانس ايمونولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پونه یوسفی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیه کمال پور

مربی

کارشناس ارشد پرستاری (گرایش)

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر