سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

سمانه علی زاده

مربی

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پونه یوسفی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری-گرایش بهداشت جامعه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرتضی سلیمی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم احمدی نژاد

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری-گرایش بهداشت جامعه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر