گروه آموزشی : سمت آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تعداد کل : 29
تصویر نام و نام خانوادگی : مهراد افضلی
گروه آموزشی : ارتودنسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : روح الله اعتمادی فر
گروه آموزشی : پریودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پریودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرناز فخری
گروه آموزشی : ارتودنسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : آزیتا هدایتی
گروه آموزشی : پریودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پریودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد مهدی ناصری
گروه آموزشی : ارتودنسی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسین دباغ اسداللهی
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : وحید دولتخواه
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اندودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیف اله همت
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سعیده صدر
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اندودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فرشاد وثوقی شهواری
گروه آموزشی : جراحی دهان ، فک وصورت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی جراحی دهان فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالمهدی عراقی زاده
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اندودانتیکس
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : خیزران بهارلوئی
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : الهه مقیم فاروجی
گروه آموزشی : اندودانتیکس
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی ارتودنسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیده آناهیتا پورهاشمی
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سمانه بذرگری
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هاجر فرهادپور
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نسیم حسینی
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماریهای دهان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : زینب حسینیان
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : اکرم زین الدینی میمند
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماریهای دهان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : گلناز کی تبار
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نجمه شنبه زاده
گروه آموزشی : بیماریهای تشخیص و دهان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیماری های دهان و تشخیص
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهسا یاربخت
گروه آموزشی : دندانپزشکی کودکان
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : پدرام انصاری آستانه
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز دندان
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : معصومه افسا
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : قاسم جهانیان
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز های دندانی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ثمره عباسی
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : احسان فرجود
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز های دندانی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : نسیم مختاری گوراب
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی رادیولوژی دهان و فک
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : هانیه مهرپور
گروه آموزشی : پروتز
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی پروتز های دندانی
مرتبه علمی : استادیار