سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

الهام ایمانی

استادیار

دكتري تخصصی پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارف فقیه

استادیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه بازرگانی پور

استادیار

دكتري تخصصی بهداشت باروري

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی یوسفی

استادیار

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ساناز بستانی

مربی

فوق ليسانس پرستاري گرايش داخلي وجراحي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فريبا اسدي نوقابي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زكيه احمدي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اعظم مريدي

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مژده بنائي

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دبيري

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آسیه پرمهریابنده

مربی

فوق ليسانس مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا خادمی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ساناز صفرزاده

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس طیاری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه عشقی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا جمهیری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیه کمال پور

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بلقیس شیبانی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فوزیه مختاری

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آزیتا کامجو

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کبری کمالی

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسن خشنو

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صفا صدقیانی

مربی

دکترای پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه مهدوی فر

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیمین سوداگر

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ندا امیرخسروی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پگاه پیران

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پریچهر صباغ زاده

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارفه شاهی

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر