گروه آموزشی : سمت آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تعداد کل : 24
تصویر نام و نام خانوادگی : ندا امیرخسروی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه عشقی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : الهام ایمانی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عارف فقیه
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : ساناز بستانی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فوزیه مختاری
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : پگاه پیران
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : معصومه مهدوی فر
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : رضا جمهیری
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سمیه کمال پور
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشتاسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : زهرا خادمی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : هادی یوسفی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حسن خشنو
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری سالمندی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطمه بازرگانی پور
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بهداشت باروری
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : سیمین سوداگر
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : آسیه پرمهریابنده
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : بلقیس شیبانی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشتاسی ارشد پرستاری کودکان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : عارفه شاهی
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش مامایی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : علی شیخی
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ساناز صفرزاده
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : پریچهر صباغ زاده
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد داخلی جراحی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : آزیتا کامجو
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش مامایی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : نرگس طیاری
گروه آموزشی : پرستاری
مدرک تحصیلی : کازشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : کبری کمالی
گروه آموزشی : مامایی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک
مرتبه علمی : مربی