سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

الهام ایمانی

استادیار

دکترای تخصصی پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارف فقیه

استادیار

دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه بازرگانی پور

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت باروری

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی یوسفی

استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ساناز بستانی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی و جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آسیه پرمهریابنده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا خادمی

مربی

کارشناس ارشدمدیریت پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ساناز صفرزاده

مربی

کارشناسی ارشد مامایی جامعه نگر

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس طیاری

مربی

کازشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه عشقی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا جمهیری

مربی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سمیه کمال پور

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بلقیس شیبانی

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری کودکان

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فوزیه مختاری

مربی

کارشتاسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آزیتا کامجو

مربی

کارشناس ارشد آموزش مامایی

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کبری کمالی

مربی

کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسن خشنو

مربی

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه مهدوی فر

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیمین سوداگر

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ندا امیرخسروی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پگاه پیران

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

پریچهر صباغ زاده

مربی

کارشناسی ارشد داخلی جراحی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارفه شاهی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مامایی

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر