سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

عارف فقیه

استادیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام ایمانی

استادیار

دكتري تخصصی پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

هادی یوسفی

استادیار

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فريبا اسدي نوقابي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زكيه احمدي

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

اعظم مريدي

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مژده بنائي

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه دبيري

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نینا حاجی زاده

مربی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آسیه پرمهریابنده

مربی

فوق ليسانس مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا خادمی

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

آزیتا کامجو

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حسن خشنو

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صفا صدقیانی

مربی

دکترای پرستاری

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

معصومه مهدوی فر

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیمین سوداگر

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عارفه شاهی

مربی

فوق ليسانس مامايي

گروه آموزشی مامایی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نرگس طیاری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

رضا جمهیری

مربی

فوق ليسانس پرستاري

گروه آموزشی پرستاری

جزئیات بیشتر