سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

پروین لک بالا

دانشیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نسرین داوری دولت آبادی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

خجسته شریفی سرآسیابی

استادیار

دکتری تخصصی انگل شناسی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

افسانه کرمستجی

استادیار

دکتری تخصصی میکروب شناسی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سیدعبدالوهاب تقوی

استادیار

دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهربان شاهی

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مجید ترماحی

مربی

کارشناسی ارشد هماتولوژی

گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

قاسم سبحانی

مربی

کارشناسی ارشد هوشبری

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمدصادق گل وردی یزدی

مربی

کارشناسی ارشد هوشبری

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فرزانه برخورداری

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطیما رضایی

مربی

کارشناس ارشد فیزیولوژی و علوم تشریح

گروه آموزشی اتاق عمل و هوشبری

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمید محمودی

مربی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سعید حسینی تشریزی

مربی

کارشناسی ارشد آمار حیاتی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

نادر عالیشان

مربی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حق پرست

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدیه افخمی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

وریا پروایی

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد هادی محمودی نژاد

مربی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا مستانه

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد حسین حیوی حقیقی

مربی

کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی

گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لیلی درویش

مربی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

گروه آموزشی رادیولوژی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

راضیه بیگی

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

گروه آموزشی فوریت های پزشکی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن آزاد

مربی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

گروه آموزشی عمومی

جزئیات بیشتر