گروه آموزشی : سمت آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تعداد کل : 23
تصویر نام و نام خانوادگی : فرزانه برخورداری
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فیزیولوژی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : افسانه کرمستجی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : فاطیما رضایی
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد فیزیولوژی و علوم تشریح
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محسن آزاد
گروه آموزشی : عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار زیستی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : قاسم سبحانی
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هوشبری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سعید حسینی تشریزی
گروه آموزشی : عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آمار حیاتی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمدصادق گل وردی یزدی
گروه آموزشی : اتاق عمل و هوشبری
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هوشبری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : حمید محمودی
گروه آموزشی : عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدیه افخمی
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد حسین حیوی حقیقی
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : وریا پروایی
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : نسرین داوری دولت آبادی
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد حق پرست
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مهربان شاهی
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : لیلی درویش
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : نادر عالیشان
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد هادی محمودی نژاد
گروه آموزشی : رادیولوژی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : پروین لک بالا
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مجید ترماحی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد هماتولوژی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : زهرا مستانه
گروه آموزشی : فناوری اطلاعات سلامت
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : سیدعبدالوهاب تقوی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : راضیه بیگی
گروه آموزشی : فوریت های پزشکی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : خجسته شریفی سرآسیابی
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی انگل شناسی
مرتبه علمی : استادیار