سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

تیمور آقاملایی

استاد

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صدیقه عابدینی

دانشیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

موسی سلیمانی احمدی

دانشیار

دكتري تخصصی حشره شناسي پزشكي ومبارزه باناقلين

گروه آموزشی بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري‌ها

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لاله حسنی

دانشیار

دكتري تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا جهانلو

دانشیار

دكتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا حسینی

دانشیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالحسین مدنی

دانشیار

دكتري تخصصی اپيدميولوژي

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امید رحمانیان

دانشیار

دكتري تخصصی شيمي

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی زارع

دانشیار

دكتري تخصصی بهداشت حرفه اي

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

دانشیار

دكتري تخصصی مهندسي بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ولی علی پور

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمیدرضا غفاری

استادیار

دكتري تخصصی بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی موصلی

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی علیزاده

استادیار

دكتري تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا صانعی

استادیار

دكتري تخصصی حشره شناسي پزشكي ومبارزه باناقلين

گروه آموزشی بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري‌ها

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام بوشهری

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

سميره عابدینی

استادیار

دکتری برنامه ریزی آموزشی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

فاطمه امیری

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

یداله فخری

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مرضیه کاظم پور

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد برزوئی

استادیار

دکترای تخصصی شیمی تجزیه

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ایمان میریان

استادیار

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهران شاهی

استادیار

دکتری تخصصی حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی بهجتی اردکانی

استادیار

دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناهید مرادی

مربی

فوق ليسانس ميكروب شناسي

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالحمید تاجور

مربی

فوق ليسانس بهداشت حرفه اي

گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بابک گودرزی

مربی

فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس پودات

مربی

کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی بيولوژي و كنترل ناقلين بيماري‌ها

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امین قنبرنژاد

مربی

کارشناسی ارشد آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر