گروه آموزشی : سمت آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تعداد کل : 27
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدی بهجتی
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد-بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : ناهید مرادی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد-میکروبیولوژی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالحمید تاجور
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد -بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مریم منتصری
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد-آمار زیستی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : عزیز رحیمی زاده
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بهداشت
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : محسن حیدری
گروه آموزشی : بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : مهدی زارع
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : کاووس دیندارلو
گروه آموزشی : بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-بهداشت محیط
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : محمد امین فقیه
گروه آموزشی : بهداشت حرفه ای
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد-بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : امید رحمانیان
گروه آموزشی : بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- شیمی تجزیه
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : تیمور آقاملایی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت
مرتبه علمی : استاد
تصویر نام و نام خانوادگی : ولی علیپور
گروه آموزشی : بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی -بهداشت محیط
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : الهام بوشهری
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حمیدرضا غفاری
گروه آموزشی : بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری -بهداشت محیط
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : لاله حسنی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : بابک گودرزی
گروه آموزشی : بهداشت محیط
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بهداشت محیط
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : زهرا حسینی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عباس پودات
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد- حشره شناسی پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : صدیقه عابدینی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی آموزش بهداشت
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : حبیب الله ترکی
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : علی علیزاده
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : موسی سلیمانی احمدی
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی
مرتبه علمی : دانشیار
تصویر نام و نام خانوادگی : امین قنبرنژاد
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری -آمار زیستی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : مهران شاهی
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد-حشره شناسی پزشکی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : شکرالله محسنی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد- اپیدمیولوژی
مرتبه علمی : مربی
تصویر نام و نام خانوادگی : علیرضا صانعی
گروه آموزشی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-حشره شناسی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
تصویر نام و نام خانوادگی : عبدالحسین مدنی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی
مرتبه علمی : دانشیار