سمت : گروه آموزشی : مرتبه علمی : نام خانوادگی :  
تصویــــر

تیمور آقاملایی

استاد

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالحسین مدنی

دانشیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژِی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

موسی سلیمانی احمدی

دانشیار

دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

کاووس دیندارلو

دانشیار

دکتری تخصصی-بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ولی علیپور

استادیار

دکتری تخصصی -بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حبیب الله ترکی

استادیار

دکتری تخصصی-انگل شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی زارع

استادیار

دکتری تخصصی-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

الهام بوشهری

استادیار

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

لاله حسنی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی موصلی

استادیار

دکتری تخصصی-مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

صدیقه عابدینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

زهرا حسینی

استادیار

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علی علیزاده

استادیار

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محسن حیدری

استادیار

دکتری تخصصی-مهندسی بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

علیرضا صانعی

استادیار

دکتری تخصصی-حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امید رحمانیان

استادیار

دکتری تخصصی- شیمی تجزیه

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عبدالحمید تاجور

مربی

کارشناس ارشد -بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

بابک گودرزی

مربی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهران شاهی

مربی

کارشناس ارشد-حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

شکرالله محسنی

مربی

کارشناس ارشد- اپیدمیولوژی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

ناهید مرادی

مربی

کارشناس ارشد-میکروبیولوژی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مریم منتصری

مربی

کارشناس ارشد-آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

محمد امین فقیه

مربی

کارشناسی ارشد-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

مهدی بهجتی

مربی

کارشناس ارشد-بهداشت حرفه ای

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر
تصویــــر

حمیدرضا غفاری

مربی

دانشجوی دکتری -بهداشت محیط

گروه آموزشی بهداشت محیط

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عباس پودات

مربی

کارشناس ارشد- حشره شناسی پزشکی

گروه آموزشی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

جزئیات بیشتر
تصویــــر

امین قنبرنژاد

مربی

دانشجوی دکتری -آمار زیستی

گروه آموزشی بهداشت عمومی

جزئیات بیشتر
تصویــــر

عزیز رحیمی زاده

مربی

کارشناسی ارشد بهداشت

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

جزئیات بیشتر