×
کاووس دیندارلو اینالو
دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
دانشيار گروه آموزشی بهداشت محیط
پست الکترونیک : kdindarloo@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 8235

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
 1. ریاست دانشکده پرستاری مامایی  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1398
 2. معاون بهداشتی دانشگاه1397-1395
 3. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه1395-1393
 4. ریاست دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1393-1388
 5. مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت داشگاه علوم پزشکی هرمزگان1394-1388
 6. عضو شورای پژوهشی دانشگاه
 7. عضو شورای آموزش پاسخگو
 8. عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتمایی در ارتقای سلامت
 9. عضو  کمیته علمی بهداشت محیط استان
 10. عضو شورای اجرایی سند علمی سلامت استان
 11. عضو هیئت تحریریه مجله طب پیشگیری
 12. نماینده رسمی انجمن بهداشت محیط ایران
 13. عضو شورای بورس دانشگاه
 14. عضو شورای تحصیلت تکمیلی دانشگاه
 15. عضو موسس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت خلیخ فارس