×
جبرئیل شمس الدین
دکتری تخصصی انگل شناسی وحشره شناسی
استاديار گروه آموزشی انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی
پست الکترونیک : Shams.jebreil@gmail.com
تعداد بازدیدها: 1571

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1. مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی

2. سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

3. نماینده بنیاد ملی نخبگان و دانشکده پزشکی بندرعباس