×
محمود خیاطیان
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
استاديار گروه آموزشی بیوشیمی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1400

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
1- Assistant Professor of Clinical Biochemistry, Department of Biochemistry, School of Medicine, Hormozgan University of Medical Sciences. 
2- Member of Endocrinology and Metabolism Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences