×
پروین رضائی گزکی
فوق لیسانس تحقیقات آموزشی
مربی گروه آموزشی پزشکی اجتماعی
پست الکترونیک : p.rezai1@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1219

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Department of Community Medicine, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences