×
سعید شجاع
دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی
دانشيار گروه آموزشی پاتوبیولوژی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2342

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1 .نماینده تحصیالت تکمیلی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از سال 1387 لغایت 1392

2 .قائم مقام مرکز رشد واحد های فناور مواد و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاک، از آبهاک مهاه 1392 لغایت تیرماه 1393

3 .مدیر دفتر توسع آموز دانشکده پزشکی ) EDO )بندرعباس، از مرداد ماه 1394 تاکنوک.

4 .سرپرست کمیت ی تحقیقات دانشجوئی دانشکده پزشکی و پردیس خودگرداک بندر عباس از تاریخ بهمهن ماه 1394 تاکنوک.