×
خجسته شریفی سرآسیابی
دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی
دانشيار گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک : khojasteh.sharifi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1700

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

2010- 2017: Assistant Prof. of Medical Parasitoogy, Hormozgan University of Medical Sciences

2017- present: Associate Prof. of Medical Parasitology, Hormozgan Univ. Med. Sci.

1996- 2010: Instructor in Medical Parasitology, Hormozgan Univ. Med. Sci.

2015-present: The head of Department of laboratory Sciences