×
افسانه کرمستجی
دکتری تخصصی میکروب شناسی
دانشيار گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک : afsanehkk@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 1589

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1-      Educational assistant of Infectious and Tropical Diseases Research   Center, Hormozgan University of Medical sciences

2- Supervisor of Student Research Committee, Hormozgan University of Medical Sciences,Paramedical faculty

3- Member of Budget Committee of deputy of research and technology.

4-      Member of research committee of Hormozgan University of medical Sciences, paramedical faculty 

5- Member of research committee of Hormozgan University of medical Sciences Student Research Committee