×
هاشم جری نشین
دکتری تخصصی بیهوشی
دانشيار گروه آموزشی بیهوشی
پست الکترونیک : hjarineshin@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1145

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07