×
سعید حیاتی
دکتری تخصصی طب اورژانس
استاديار گروه آموزشی طب اورژانس
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 580

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Emergency Medicine
Department of Emergency Medicine, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences