×
مجتبی خادمی بفروئی
فوق تخصص کبد و گوارش بالغین
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک : mkhademi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1182

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Gastroenterology and Hepatology
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences