×
علیرضا عبداله زاده بقائی
دکتری تخصصی بیهوشی
استاديار گروه آموزشی بیهوشی
پست الکترونیک : alireza.ab.baghaei@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 669

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07