×
فرزانه ‌عتیق پور
دکتری تخصصی زنان وزایمان
استاديار گروه آموزشی زنان و زایمان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1424

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology
Department of Gynecology, School of Medicine
Dr. Ali Shariati Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences