×
مهین عسکری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
دانشيار گروه آموزشی عمومی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2296

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Clinical Psychology
Department of Psychiatry, School of Medicine
Mother and Child Welfare Research Center
Ebne-Sina Psychiatric Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences