×
حسین فرشیدی
دکتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق
استاد گروه آموزشی قلب و عروق
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 11497

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

سابقه موقعیت ها و پست های اجرایی

سوابق و پست های اجرایی

محل خدمت یا متولی

سال

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

د.ع.پ.هرمزگان

1371

رییس هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان

د.ع.پ.هرمزگان

86-1378

دوره تخصصی قلب و عروق

بیمارستان شهید رجایی تهران

1376-1372

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1377-1376

معاون دارو و درمان دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1382-1377

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1387 -1384

عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی

 

1381 تاکنون

نائب رییس شورای دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1386

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در امور دارو و درمان

د.ع.پ.هرمزگان

84-1381

دوره آموزشی اینترونشنال کاردیولوژی

بیمارستان شهید رجایی تهران

1389-1387

ارتقا از استادیاری به دانشیاری

هیئت ممیزه وزارت بهداشت

1387

مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1389 تاکنون

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1395-1386

عضو کمیته فنی دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

 

دبیر علمی کنگره بین المللی اورژانس های قلبی

د.ع.پ.هرمزگان

1392

دبیر علمی سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت

بندرعباس

1397

دبیر علمی کنگره سراسری دخانیات و سلامت

د.ع.پ.هرمزگان

1386

عضویت در کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

د.ع.پ.هرمزگان

1384تاکنون

عضو کمیته سیاست گذاری شبکه کشوری تحقیقات قلب و عروق

تهران

1395 به بعد

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

د.ع.پ.هرمزگان

1392 تاکنون

عضو کمیته مرکز تحقیقات بالینی شهید محمدی

د.ع.پ.هرمزگان

1390 تاکنون

مسئول راه انذازی شعبه بین الملل ذانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1386

رئیس کمیته بررسی صلاحیت عمومی جذب دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1392 تاکنون

عضو کمیته جذب هیئت علمی دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1390 تاکنون

عضو کمیسیون تخصصی قلب و عروق اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان

د.ع.پ.هرمزگان

1383تاکنون

رییس شورای پژوهشی دانشگاه

د.ع.پ.هرمزگان

1387-1384

نماینده هیئت پزشکی حج جمهوری اسلامی ایران در استان

هیئت پزشکی حج جمهوری اسلامی ایران

86-1378

عضو کمیته اجرایی تدوین ایمنی شیمیایی استان

استانداری هرمزگان

1386

عضو شورای پزشکی تجدید نظر تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی هرمزگان

 

86-1380

عضو کمیته راهبردی مرکز تحقیقات اجتماعی و ارتقاء سلامت پایگاه تحقیقات جمعیتی

د.ع.پ.هرمزگان

86-1385

عضو کمیته علمی پانزدهمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق

انجمن قلب ایران با همکاری انجمن قلب فرانسه و انجمن جراحان قلب فرانسه

1385

عضو انجمن قلب اروپا، شاخه پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

 

2006-

عضو انجمن قلب اروپا، شاخه نارسایی قلب

 

2006-

نماینده بنیاد قلب ایران در استان هرمزگان

 

1380 تاکنون

عضو کمیته منتخب دبیرخانه ارتقاء و توانمند سازی مربیان دانشگاههای علوم پزشکی جنوب شرق کشور

وزارت بهداشت و درمان

1385

عضو کمیته فنی رسیدگی به برنامه ریزی در ارتقاء کیفی درمان و پاسخگویی بهینه به نیازهای واقعی مردم

د.ع.پ.هرمزگان

1383

عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق

انجمن قلب ایران و انجمن قلب بریتانیا

1383

عضو کمیته علمی سیزدهمین کنگره بین‌المللی قلب و عروق

همکاری انجمن قلب ایران و دانشگاه وین

1381