×
الهام کاظمی جهرمی
دکتری تخصصی پاتولوژی
استاديار گروه آموزشی آسیب شناسی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1366

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pathology
Department of Pathology, School of Medicine
Fertility and Infertility Research Center
Hormozgan University of Medical Sciences