×
مهدی لاله زاری
دکتری تخصصی پزشکی قانونی
استاديار گروه آموزشی پزشکی قانونی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 860

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Forensic Medicine
Department of Forensic Medicine, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences