×
علیرضا مؤیدی
فوق تخصص اعصاب اطفال
دانشيار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 1978

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Associate Professor of Pediatric Neurology
Department of Pediatrics, School of Medicine
Mother and Child Welfare Research Center
Pediatrics Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences