×
احمدآقا نگهی
دکتری تخصصی بیماریهای اعصاب
استاديار گروه آموزشی بیماری های داخلی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 2856

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Neurology
Department of Infectious Disease, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences