×
شعله نمازی
دکتری تخصصی مشاوره وراهنمایی
استاديار گروه آموزشی عمومی
پست الکترونیک : s.namazi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 1344

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Clinical Psychology
Department of General Courses, School of Medicine
Hormozgan University of Medical Sciences