×
تیمور آقاملائی
دکتری تخصصی آموزش بهداشت
استاد گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
پست الکترونیک : taghamolaei@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 11148

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
 
  • 1998-2004 Instructor in Health Education, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
  • 2004-2009 Assistant Professor. in Health Education, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
  • 2009-2014 Associate Professor. in Health Education, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
  • 2014- present, professor in Health Education, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.