×
حسام علیزاده
دکتری تخصصی باکتری شناسی
استاديار گروه آموزشی پاتوبیولوژی
پست الکترونیک : alizade.h2000@yahoo.com
تعداد بازدیدها: 2676

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 1397

سردبیر مجله Disease and Diagnosis از سال 1397 تا 1398 

معاون سردبیر مجله Disease and Diagnosis  

عضو مرکز تحقیقات بیماری­های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 عضو مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

عضو مرکز تحقیقات بیماری­های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1394

مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان سال 1395

مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان سال 1395

مسئول دفتر استعداد درخشان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان سال 1395