×
علی مسعودی فر
دکتری تخصصی روانپزشکی
استاديار گروه آموزشی روان‌پزشکی
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 663

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Psychiatry
Department of Psychiatry, School of Medicine
Ebne-Sina Psychiatric Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences