×
بابک اطهری
دکتری تخصصی جراحی استخوان و مفاصل
استاديار گروه آموزشی جراحی
پست الکترونیک : b.athari@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 210

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Orthopaedics
Department of Surgery, School of Medicine
Shahid Mohammadi Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences