×
نازنین عبدی
دکتری تخصصی متخصص زنان و زایمان
استاديار گروه آموزشی زنان و زایمان
پست الکترونیک : n.abdi@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 181

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology
Department of Gynecology, School of Medicine
Dr. Ali Shariati Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences