×
هاشم لشگری کلات
فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان
استاديار گروه آموزشی کودکان
پست الکترونیک : h.lashgarikalat@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 237

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07
Assistant Professor of Pediatric Neurology
Department of Pediatrics, School of Medicine
Pediatrics Hospital
Hormozgan University of Medical Sciences