×
راضیه السادات رضوانی نژاد
دکتری تخصصی بیماریهای دهان ودندان
استاديار گروه آموزشی بیماری‌های دهان
پست الکترونیک :
تعداد بازدیدها: 419

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

هیات علمی دانشکده دندانپزشکی هرمزگان از سال 1396 -تاکنون

نماینده فرهنگی دانشکده دندانپزشکی هرمزگان از سال 1396 -تاکنون

نماینده پژوهشی بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی هرمزگان از سال 1397 -تاکنون