×
ابراهیم افتخار
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
دانشيار گروه آموزشی بیوشیمی
پست الکترونیک : ebrahim.eftekhar@hums.ac.ir
تعداد بازدیدها: 3226

آخرین بروز رسانی: 1400/06/07

1-  Head of Stem Cell Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences (2015-2016) 

2- Head of Molecular Medicine Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences. 2016 until now